Печат

Лавров и Помпео се съсредоточиха върху реалната политика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Първият руски дипломат изрази увереност за възможна среща Путин - Тръмп

Срещата на мини­стъра на външ­ните работи на Русия с държав­ния сек­ре­тар на САЩ Майкъл Помпео в поне­дел­ник по време на засе­да­ни­ето на Арк­ти­че­ския съвет във фин­ланд­ския град Рова­ни­еми премина също така стреми­телно, както и ней­ната подго­товка. Много остана зад кадър, зад затво­ре­ните нрати, въпреки че беше оче­видно, че спи­съкът на обсъж­да­ните въпроси беше доста обширен.

Ситу­аци­ята във Вене­цу­ела, където опо­зици­ята предприе нов неуспе­шен опит за държа­вен пре­врат, зна­чи­телно акти­ви­зира руско-​американските кон­такти — шефо­вете на дипло­ма­ти­че­с­ките ведом­ства, а след това и лиде­рите на двете страни Вла­ди­мир Путин и Доналд Тръмп про­ведоха теле­фонни разго­вори. В днев­ния ред на срещата в Рова­ни­еми фигу­ри­раше и обста­нов­ката в Украйна след пре­зи­дент­ските избори, Сирия, въпро­сите на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност и редица драз­ни­тели в дву­стран­ните отношения.

Още в наве­че­ри­ето на съби­ти­ята във Вене­цу­ела Вашинг­тон пред­сказ­ваше бърза смяна на властта и грубо съветваше Русия „да се махне” от тази страна. В отго­вор Москва пре­дупреди, че сило­вият сце­на­рий ще се превърне в катастрофа.

След прего­во­рите Лав­ров поясни доста спо­койно рито­ри­ката на самата среща: акцентът беше върху реал­ната поли­тика, а не на пуб­лич­ните изказва­ния. У жур­на­ли­стите се съз­даде впе­чат­ле­ние, че Русия и САЩ подгот­вят нещо, няка­ква дого­во­ре­ност, поради което не са изклю­чени и нови преговори.

Близо до Санта Клаус

Помпео реши ден по-​рано от оста­на­лите мини­стри да пред­стави своето виждане за раз­ви­ти­ето на Арк­ти­че­ския регион. На въпрос на ТАСС с какво е свър­зано тол­кова ран­ното му изказване, дома­кин­ската страна отго­вори: „Това не е наше шоу, всички въпроси — към посол­ството на САЩ”. Служи­те­лите на дипло­ма­ти­че­с­ките пред­ста­ви­тел­ства във Фин­лан­дия също не можаха да обяс­нят причината.

Два часа преди нача­лото на сло­вото на държав­ния сек­ре­тар на САЩ залата започна да се пълни със слуша­тели. За жур­на­ли­стите бяха отре­дени двата последни реда, оста­на­лото про­стран­ство беше запъл­нено от почетни гости, сред които и пред­ста­ви­тели на народ­но­стите от Севера в тра­дици­он­ните им костюми.

Шефът на Държав­ния депар­тамент пред­стави посла­ника на САЩ в Хел­зинки, а по време на сво­ята кратка реч той се пошегува няколко пъти и напомни, че съв­сем близо е селото на Санта Клаус. Помпео започна изказва­нето си доста друже­любно, като отбе­ляза, че Арк­тика е регион на възмож­но­стите, но след няколко минути се нахвърли с кри­тика към Пекин.

Китай вече раз­ра­ботва марш­рути за мор­ски пътища в Север­ния ледо­вит океан. Такъв род дей­ност е част от много позната схема — каза той. — Пекин се опитва да раз­вива кри­тично важна струк­тура, използ­вайки китайски пари, а в някои слу­чаи китайски компа­нии и китайски работ­ници за осигу­ря­ване на при­съствие на силите за сигур­ност на Китай в Арк­тика.” В тази връзка Помпео при­зова арк­ти­че­с­ките страни да сле­дят дей­но­стта на Китай.

За Русия също се намери място в доклада. Държав­ният сек­ре­тар на САЩ изрази обезпо­ко­е­ност от рус­ките действия по отноше­ние на Север­ния мор­ски път. Спо­ред него Москва искала неза­конно другите страни да молят раз­реше­ние за преми­на­ване по този път, като вземат на борда си руски лоцмани под заплаха от използване на военна сила и потопя­ване на онези, които не изпъл­нят това искане.

Раз­ви­вайки темата за про­во­каци­он­ните стъпки, Помпео излезе извън рам­ките на реги­она, като обвини Русия в при­част­ност към гибелта на 13 000 души в Украйна.

Странна тра­диция

По време на про­то­кол­ното ръко­стис­кане изглеж­даше, че държав­ният сек­ре­тар излъчва веж­ли­вост. При това Помпео застана пред рус­кия флаг, а за Лав­ров остана мястото пред аме­ри­кан­ския. „Това вече е странна традиция”,отвърна с усмивка рус­кият министър.

Аме­ри­кан­с­ките жур­на­ли­сти се опит­ваха да зада­дат на Лав­ров въпроси. „Кой по ред е този държа­вен сек­ре­тар, с когото вие се срещате?”, попита един от тях. „Пре­ста­нах вече да ги броя — отго­вори Лав­ров. — Много отдавна.”

Друг коре­спон­дент от аме­ри­кан­ски пул се опита да получи комен­тар от рус­кия мини­стър относно изказва­ни­ята на държав­ния сек­ре­тар, но не успя да уточни какво именно го инте­ре­сува, и Лав­ров, и Помпео се уеди­ниха в залата за преговори.

Реал­ната политика

След малко повече от час рус­кият мини­стър на външ­ните работи излезе пред медиите.

Смя­там, че напра­вихме нелоша стъпка напред в раз­ви­ти­ето на онези дис­ку­сии, които се състо­яха между пре­зи­ден­тите Вла­ди­мир Путин и Доналд Тръмп по теле­фона преди няколко дни”, отбе­ляза той, като нарече прего­во­рите кон­струк­тивни. В отго­вор на въпрос за възмож­но­стта за среща на лиде­рите, мини­стърът изрази уве­ре­ност, че тя съществува.

Лав­ров комен­тира много сдър­жано аме­ри­кан­с­ката рито­рика за Вене­цу­ела: „Ние не се концен­три­рахме върху онези изказва­ния, които зву­чат в пуб­лич­ното про­стран­ство, като отче­тохме, че на тях оказ­ват вли­я­ние пре­ка­лено много неща, които като пра­вило не се отна­сят към реал­ната политика.”

Едно­временно с това спо­ред него пред­ста­ви­те­лите на САЩ раз­би­рат, че не трябва да има военно реше­ние на ситу­аци­ята във Вене­цу­ела, защото после­диците от такъв сце­на­рий биха били катастрофални.