Печат

Ново поколение ще управлява Казахстан

Автор Роза­лина Евдо­кимова, сайт на СБЖ. Пуб­ли­ку­вана в Светът

На 2 май СБЖ орга­ни­зира среща на българ­ски жур­на­ли­сти с ръко­во­ди­теля на дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Репуб­лика Казах­стан у нас Темир­тай Изба­стин по повод пред­сто­ящите пред­срочни пре­зи­дент­ски избори в Казах­стан, които ще се про­ве­дат на 9 юни.

В каче­ството си на дома­кин пред­се­да­те­лят на СБЖ Снежана Тодо­рова пред­стави госта и беше меди­а­тор на срещата. Тя под­черта, че отноше­ни­ята между Казах­стан и Бълга­рия са дълго­го­дишни и се гра­дят на едно много успешно сътрудничество.

При­ятна изне­нада беше, че Темир­тай Изба­стин предпо­чете да говори на българ­ски език. „Благо­даря ви, че през тези хубави праз­нични дни наме­рихте време да се срещ­нем и пого­во­рим”, се обърна към жур­на­ли­стите дипло­матът. Той под­черта, че е предпо­чел да се срещне с меди­ите в сгра­дата на СБЖ, защото без жур­на­ли­стите — четвъвр­тата власт, днес нищо не може да се реши.

На 19 март тази година пър­вият пре­зи­дент на Казах­стан Нур­сул­тан Назар­баев подаде оставка, напомни гостът. Така стра­ната ни нав­лезе в нов поли­ти­че­ски етап, свър­зан с промя­ната на ръко­вод­ството. Това беше трудно реше­ние за Назар­баев, но едно­временно с това необ­хо­димо заради спо­кой­ното преми­на­ване на властта към ново поко­ле­ние ръко­во­ди­тели на стра­ната. За да се гаран­тира по-​нататъшното ста­билно раз­ви­тие на Казах­стан, това се случи в пълно съо­т­вет­ствие с Кон­сти­туци­ята на стра­ната. Много от чуж­де­стран­ните ни парт­ньори оце­ниха пре­да­ва­нето на властта като спо­коен и обми­слен акт. Спо­ред Темир­тай Изба­стин това е исто­ри­че­ско реше­ние както за Казах­стан, така и за реги­она като цяло. На 9 април изпъл­ня­ващият длъж­но­стта пре­зи­дент на стра­ната Касим-​Жомарт Токаев, обяви датата на пред­сроч­ните пре­зи­дент­ски избори — 9 юни, за да се потвърди при­ем­стве­но­стта както във вътреш­ната, така и във външ­ната поли­тика, което е осо­бено важно в усло­ви­ята на необ­хо­димо­стта от реша­ване на стра­теги­че­ски задачи, на социално-​икономическото раз­ви­тие на Казах­стан. Нашата страна е демо­кра­тична и е поела ангажименти да гаран­тира, че резул­та­тите от избо­рите отго­ва­рят на истин­ската воля на народа, каза Темир­тай Избастин.

От информаци­ята, която той пред­ложи на жур­на­ли­стите, стана ясно, че осем са реги­стри­ра­ните за уча­стие в избо­рите поли­ти­че­ски пар­тии и обще­ствени сдруже­ния, издиг­нали кан­ди­дати за държа­вен глава. Инте­ре­сен факт е, че те трябва да вла­деят до съвършен­ство държав­ния език на стра­ната. По този параграф еди­ният от кан­ди­да­тите за пре­зи­дент — Али Жума­тай от движе­ни­ето „Халък демографи­ясъ” — се е про­ва­лил на изпита и поради това е отчис­лен от цен­трал­ната изби­ра­телна коми­сия. Посла­ник Изба­стин съобщи, че изпъл­ня­ващият длъж­но­стта пре­зи­дент Касим Токаев е отпра­вил при­зив към мини­стрите и чинов­ниците активно да общу­ват с граж­да­ните чрез соци­ал­ните мрежи, а него­вият сайт винаги и подробно изнася информация за социално-​икономическото състо­я­ние на страната.

За жур­на­ли­стите беше инте­ресно дали се оча­к­ват няка­кви изне­нади или обще­ствена реакция в деня на избо­рите, имайки пред­вид, че през послед­ните дни са били орга­ни­зи­рани про­те­сти — необи­чайно за Казах­стан явле­ние, както и дали властта ще избегне рез­ките движе­ния в името на раз­би­ра­тел­ството и мира в страната.

Спо­ред дипло­мата, да се орга­ни­зи­рат демон­страции и про­те­сти е явление,което е при­също на целия свят и него­вата страна също не прави изклю­че­ние, тъй като не винаги хората могат да са доволни на 100 процента. Чрез сво­ите про­те­сти хората имат жела­ние да кажат своето мне­ние и желания.

Спо­ред него няма съмнение,че след пре­зи­дент­ските избори отноше­ни­ята не само със съсед­ните страни ще продължат да са въз основа на при­ем­стве­но­стта. Веро­ятно ще има смени в каби­нета и ще дой­дат нови мини­стри, но всички ще продължат да рабо­тят активно по соци­ална тема, тъй като е много важно народът на Казах­стан да живее добре.

В Бълга­рия казах­стан­с­ките граж­дани също ще имат възмож­ност да дадат своя глас и това ще се случи в изби­ра­тел­ната секция в дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на стра­ната, която пуб­ли­кува подробна информация на сайта си. Темир­тай Изба­стин изрази надежда, че него­вите съграж­дани ще бъдат активни. Спо­ред него, по при­бли­зи­телни данни, без сту­ден­тите и децата, около 300 души ще дадат своя глас в България.

Любопитни факти, които съобщи Темир­тай Изба­стин са, че дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Казах­стан в София е издала за първи път Българо-​казахски разго­вор­ник, а през лятото на 2019 година между Варна и Астана се орга­ни­зи­рат чартърни полети.