Печат

Путин награди Николай Малинов с орден "Дружба"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русофилите отстояват своите идеи и мнозина за това са преследвани, заяви за ЗЕМЯ и "Русия днес" председателят на Национално движение "Русофили"

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин връчи в Кремъл в нача­лото на сед­мицата държавни награди в Деня на народ­ното един­ство. Орден „Дружба” получи пред­се­да­те­лят на Наци­о­нално движе­ние „Русофили” в Бълга­рия Нико­лай Мали­нов, който в нашата страна е пре­след­ван по фаб­ри­ку­вано дело за шпи­о­наж. В екслу­зивно интервю за изда­ни­ето „Царьград” Мали­нов заяви, че глав­ната про­ку­ра­тура в Бълга­рия работи по вече отра­бо­тена на Запад схема, когато пър­во­на­чално зву­чат абсурдни обви­не­ния, а след това започ­ват да тър­сят дока­за­тел­ства за тези обви­не­ния, които не могат да бъдат наме­рени. Така е било със Сър­бия, със Сирия, така е било и в слу­чая със Скрипал, избро­ява Мали­нов. Въпреки че самият Мали­нов е полу­чил раз­реше­ние да участва в цере­мо­ни­ята по награж­да­ва­нето в Москва, репре­си­ите срещу него продължават.

Това е тежко, това е непри­ятно, но щом е дошло такова време, значи е необ­хо­димо да отсто­яваш сво­ите възг­леди”, каза Малинов.

Пред­се­да­те­лят на „Русофили” нарече обви­не­ни­ята в шпи­о­наж абсо­лю­тен абсурд, защото той винаги е изра­зя­вал сво­ите мисли по повод необ­хо­димо­стта от сближа­ване с Русия, за въз­ста­но­вя­ване и укреп­ване на тра­дици­он­ните пра­во­славни цен­но­сти, за необ­хо­димо­стта от промяна на отноше­ни­ята с Европа, за необ­хо­димо­стта от силна държава и непри­ема­нето на НАТО. Цялата дей­ност на движе­ни­ето „Русофили” в Бълга­рия също така е пуб­лична. Нещо повече — спо­ред социо­логи­че­ски про­уч­ва­ния над 80% от граж­да­ните в Бълга­рия смя­тат себе си за русофили.

Ние имаме една­ква цен­ностна система, имаме обща азбука — кири­лицата. Ако не запа­зим тези кул­турни и духовни връзки между нашите народи в този циви­ли­за­ци­о­нен вихър, когато сто­тици мили­они емигранти могат да дой­дат от Африка в Европа, не е известно какво ще стане. Ето защо отноше­ни­ята с Русия са важни за нашето оце­ля­ване”, под­черта Малинов.

Кремъл раз­чита, че награж­да­ва­нето на пред­се­да­теля на Наци­о­нално движе­ние „Русофили” няма да бъде при­чина за него­вото преследване.

Спе­ци­ално за „ЗЕМЯ” и „Русия днес-​Россия сего­дня” Нико­лай Мали­нов спо­дели: „Цялата кампа­ния, която българ­ски инсти­туции поведоха още по повод излож­бата за осво­бож­де­ни­ето на Европа от фашизма и разпи­тите на 16 акти­ви­сти на НД „Русофили” на 9 сеп­тем­ври, всъщ­ност изигра точно обрат­ната на оча­к­ва­ната роля. Ако допреди това в Русия мно­зина гово­реха за нас бълга­рите като за „братушки-​предатели”, днес всички в Русия знаят, че у нас огром­ното мно­зин­ство от бълга­рите сме искрени русофили и отсто­яваме сво­ите възг­леди, заради което сме пре­след­вани. Про­ку­рор­ски обви­не­ния има, но факти и дока­за­тел­ства — не. Така че — полу­чава се, че слу­чи­лото се даде една положи­телна тен­денция в усеща­нето на нашите руски при­я­тели към Бълга­рия”, катего­ри­чен бе Нико­лай Мали­нов. На въпрос каква е рав­но­смет­ката на НД „Русофили” за труд­ната 2019-​а и пла­но­вете и амбици­ите за след­ващата година Мали­нов бе катего­ри­чен, че Движе­ние „Русофили” излиза по-​единно, силно и спло­тено. При­пом­няйки мак­симата, че това което не ни убива ни прави по-​силни, Мали­нов под­черта, че 99, 9% от чле­но­вете на НД „Русофили” продължа­ват уве­рено напред, че от 240-​те общин­ски струк­тури само в една пред­се­да­те­лят, губейки само­об­ла­да­ние, е напус­нал движе­ни­ето, за което оста­на­лите акти­ви­сти съжа­ля­ват. През 2020 г. русофи­лите имат амбици­ята да про­веж­дат повече, по-​масови и по-​качествени като съдър­жа­ние меропри­я­тия, а скан­далът само е под­си­лил медий­ното вли­я­ние на НД „Русофили”, чиято дей­ност е влязла не само в българ­ските, а и в много све­товни изда­ния, под­черта Малинов.

На въпрос какво посла­ние към бълга­рите е отпра­вил рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин при срещата си с него Нико­лай Мали­нов спо­дели, че в разго­во­рите са засегнати темите за дей­но­стта на Движе­ние „Русофили”, за русофил­ството в Бълга­рия като цяло, за про­ку­рор­ското пре­след­ване срещу русофи­лите. „Препоръ­ката на пре­зи­дента Путин бе нашите отноше­ния да се раз­ви­ват в инте­рес на двата народа. Да се раз­ви­ват катего­рично и по човешки, а русофи­лите да продължат да отсто­яват сво­ите принципи и идеи, които са в инте­рес на друж­бата на нашите народи”, заяви Нико­лай Малинов.