Печат

Лавров: Няма основания за въпроси около присъствието на Русия в Африка

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Москва не вижда леги­тимни и морални осно­ва­ния за как­вито и да било въпроси във връзка с раз­ви­ти­ето на сътруд­ни­че­ството между Русия и афри­кан­с­ките страни, заяви във втор­ник рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров след прего­во­рите с бурун­дийския му колега Езе­киел Нибигира.

Когато заедно с афри­кан­с­ките си колеги искаме да продължа­ваме нашето сътруд­ни­че­ство, не виждам как­вито и да са леги­тимни и морални осно­ва­ния за когото и да е да ни задава няка­кви въпроси по този повод“, каза ръко­во­ди­те­лят на рус­кото дипло­ма­ти­че­ско ведом­ство, комен­ти­райки пани­че­с­ките реакции в запад­ните медии на срещата на най-​високо рав­нище Русия-​Африка и опа­се­ни­ята по повод заси­л­ва­нето на при­състви­ето на Рус­ката феде­рация на Афри­кан­ския континент.

На свой ред мини­стърът на външ­ните работи на Бурунди под­черта, че вярва на Русия. „Нямаме ника­кви при­тес­не­ния във връзка с при­състви­ето на Русия в нашата страна“, добави Нибигира.

Срещата на високо рав­нище Русия-​Африка се състоя в Сочи на 23 и 24 октом­ври под съпред­се­да­тел­ството на пре­зи­ден­тите на Русия и на Египет Вла­ди­мир Путин и Фатах ал Сиси. В нея участваха пред­ста­ви­тели на всич­ките 54 страни от кон­ти­нента, а 43 от тях бяха пред­ста­вени на най-​високо рав­нище. В меропри­я­ти­ята на срещата участваха осем големи афри­кан­ски интеграци­онни обе­ди­не­ния и организации.