Печат

САЩ строят две военни бази в Сирия, за да „пазят“ сирийския нефт

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия: Не приемаме опитите на американците да укрепят незаконното си военно присъствие в арабската република

Въоръже­ните сили на САЩ при­стъпиха към стро­и­тел­ство на две военни бази в реги­она на неф­те­ните нахо­дища в Сирия, съобщи във втор­ник агенция „Ана­долу“, като се позо­вава на свои източ­ници. По данни на агенци­ята стро­и­тел­ните работи се водят в про­винция Дейр ез Зор в източ­ната част на Сирия, където по све­де­ния на меди­ята САЩ са изпра­тили допъл­ни­те­лен воин­ски кон­тингент с чис­ле­ност до 300 души, както и няколко еди­ници военна тех­ника, въоръже­ние и боеприпаси.

На 13 октом­ври шефът на Пен­тагона Марк Еспер заяви, че САЩ започ­ват извеж­да­нето на воен­но­служещите от Северна Сирия заради настъп­ле­ни­ето на Турция. На 16 октом­ври силите от огла­вя­ва­ната от САЩ меж­ду­на­родна коа­лиция напълно лик­ви­ди­раха сво­ята военна база, нами­раща се в района на град Коба­нина на 150 км северно от Алепо, като изо­ста­виха гра­до­вете Рака и Табка на североизток.

На 28 октом­ври Еспер заяви, че САЩ имат наме­ре­ние да пре­хвър­лят допъл­ни­телни сухопътни меха­ни­зи­рани сили в Северна Сирия за охрана на неф­те­ните нахо­дища от бойците на теро­ри­стич­ната групи­ровка „Ислям­ска държава“.

Опи­тите на САЩ да укрепят неза­кон­ното си военно при­съствие в Сирия са непри­ем­ливи и про­ти­во­ре­чат на меж­ду­на­род­ното право, заяви рус­кият замест­ник мини­стър на външ­ните работи Сергей Верши­нин, пре­даде РИА „Новости“.

На 30 октом­ври мини­стърът на външ­ните работи на РФ Сергей Ляв­ров заяви, че наме­ре­ни­ето на САЩ да защи­тават неф­те­ните нахо­дища в Сирия са само пред­лог, за да оста­вят войските си в стра­ната. Няколко дни преди това Мини­стер­ството на отбра­ната показа снимки, напра­вени от кос­ми­че­ското раз­уз­на­ване, които доказ­ват, че след разгрома на теро­ри­стите от „Ислям­ска държава“ САЩ са доби­вали и изна­сяли от Сирия нефт.

Преди това аме­ри­кан­с­ките вла­сти заявиха, че пла­ни­рат да изпра­тят военни и тан­кове, за да не би неф­те­ните нахо­дища в тази област да попад­нат в ръцете на теро­ри­стите. В отго­вор от сирийския пар­ламент заявиха, че Дамаск има наме­ре­ние да постави неф­те­ните нахо­дища на своя тери­то­рия под държа­вен контрол.