Печат

Нещо по-страшно от „новичок“

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Сега пък плашат британците с руски безпилотни апарати 

В Бри­та­ния наме­риха замяна на плаши­лото около семейство Скрипал. Сега започ­ват да плашат с наше­ствие на безпи­лотни лета­телни апа­рати. Раз­бира се, че шпи­он­ски, раз­бира се, че руски!

Лон­дон явно се умори от омръз­на­лата исто­рия с отра­вя­нето на семейство Скрипал. Още повече, че никой така и не намери как­вото и да е дока­за­тел­ство. Но стра­ната не бива да се отпуска. А и финан­си­ра­нето за воен­ните трябва по няка­къв начин да се уве­личи. Ето, че се роди нова страшна кампания.

Този път бри­танците решиха да плашат народа с руски шпи­он­ски дро­нове. Воен­ната полиция на бри­тан­ското Мини­стер­ство на отбра­ната бие до отказ уестмин­стър­ските кам­бани: „Рус­наците идват!“ Изда­ни­ето „Мирър“, както и редица други медии на ост­ров­ната държава, при­гла­сят: „Над тери­то­ри­ята на стра­ната все по-​често се фик­си­рат безпи­лотни лета­телни апарати!“

Дро­но­вете висели над сек­ретни обекти, отваря очите на съграж­да­ните си изда­ни­ето. Ето и над лабо­ра­то­ри­ята за про­из­вод­ство на хими­че­ско оръжие, уютно разпо­ложена в тех­но­парка „Портън Даун“, витаят злостни руска безпи­лотни лета­телни апа­рати. А тех­но­пар­кът, между другото, е съв­сем наб­лизо до небе­зиз­вест­ния град Солсбъри.

Дро­нове са висели и над комплекса на Центъра за пра­ви­тел­ствена връзка. И изобщо много са се раз­ле­тели: ако преди пет години само осем пъти подобни „птички“ са пре­ли­тали над бри­тан­ски военни „гнез­денца“, през мина­лата година е фик­си­рано цяло ято — 79 броя!

Най-​страшното спо­ред изда­ни­ето е, че безпи­лот­ните апа­рати могат да наблю­да­ват безпрепят­ствено ста­ващото долу от висо­чина сто­тици метри. Проб­вайте да ги про­сле­дите на такава висо­чина, кършат ръце жур­на­ли­стите! А това нещо струва няка­кви жалки 500 фута. Ясно е, че те се закупу­ват от рус­ките спе­ци­ални служби. Та кой друг? Може би и китайците им помагат…

Спе­ци­а­ли­стите по шпи­о­наж са уве­рени: точно поло­ви­ната рус­наци, които живеят във Вели­ко­бри­та­ния, се занима­ват про­фе­си­о­нално с шпи­о­наж. В стра­ната те са 150 хиляди. Смя­тайте: 75 хиляди шпи­они! А още и въоръжени с дронове!

Боже, пази Британия!!