Печат

Турция отказа да подкрепи план на НАТО за защита от "руската заплаха"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Тур­ските вла­сти отка­заха да под­крепят план на НАТО за защита на стра­ните от При­бал­тика и Полша от „рус­ката заплаха”, докато Север­но­ат­лан­ти­че­ският али­анс не предо­стави на Анкара поли­ти­ческа под­крепа за ней­ните опе­рации срещу чле­но­вете на Работ­ни­че­с­ката пар­тия на Кюр­ди­стан (РПК) в Севе­ро­източна Сирия, съобщи агенция „Рой­терс”, като се позова на висо­копо­ста­вени източ­ници от али­анса. По техни данни Анкара е разпо­ре­дила на пред­ста­ви­те­лите на стра­ната в орга­ни­за­ци­ята да не подпи­сват вое­нен план, в рам­ките на който НАТО се задължава да предо­стави на Полша, Литва, Лат­вия и Есто­ния помощ в слу­чай на напа­де­ние от страна на Русия, както и по време на раз­лични срещи и съвеща­ния да оказва на чле­но­вете на али­анса натиск с цел офици­ално при­зна­ване на РПК за теро­ри­стична. Както отбе­лязва агенци­ята, лип­сата на съгла­сие от страна на Турция може зна­чи­телно да забави ситу­аци­ята с при­ема­нето на въпрос­ния план.

Турците държат в плен Източна Европа, като отказ­ват да се съгла­ся­ват да се при­еме воен­ният план дотогава, докато не им напра­вят отстъпки”, цитира „Рой­терс” нена­зо­ван събе­сед­ник. Спо­ред друг източ­ник подобни действия от страна на Анкара трябва да се смя­тат за раз­ру­ши­телни, докато али­ансът се опитва да се съвземе от кри­ти­ките към НАТО от страна на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Доналд Тръмп и френ­ския лидер Ема­нюел Мак­рон, който заяви за „мозъч­ната смърт” на организацията.

Планът за защита на стра­ните от При­бал­тика и Полша от действи­ята на Русия, който беше изра­бо­тен във връзка с при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Рус­ката феде­рация през 2014 г., няма пряко отноше­ние към поли­ти­ката на Турция в Сирия, но повдига въпроси за защита на гра­ниците на стра­ните от НАТО, посочва агенци­ята. Реше­ни­ето за при­ема­нето му трябва да бъде озву­чено на срещата на най-​високо рав­нище на али­анса, която ще се състои в Лон­дон на 3 и 4 декем­ври, и чле­но­вете на НАТО се надя­ват на постигане на компромис с Анкара по този въпрос във връзка с необ­хо­димо­стта от одоб­ре­ние на обно­ве­ната стра­тегия за гаран­ти­ране от страна на али­анса на самата Турция.

Тур­ската делегация в

НАТО, а така също мини­стер­ствата на отбра­ната и на външ­ните работи на стра­ната не комен­ти­рат пред агенци­ята постъпи­лата информация. Пред­ста­ви­те­лят на НАТО Оана Лунгеску, комен­ти­райки действи­ята на Турция за про­ти­во­действие на плана за защита на При­бал­тика и Полша, заяви, че „позици­ята на Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс за гаран­ти­ране и защита на всички съюз­ници остава неизменна”.

На 9 октом­ври Анкара обяви за нача­лото на нова военна опе­рация „Извор на мира”. Целта й е да бъде съз­да­дена буферна зона, която да стане защи­тен пояс за тур­ската гра­ница. Спо­ред зами­съла на Анкара там ще могат да се завър­нат от Турция сирийските бежанци. Държав­ната сирий­ска агенция САНА нарече опе­раци­ята агре­сия, а све­тов­ната общ­ност осъди действи­ята на Анкара. На 22 октом­ври на среща в Сочи пре­зи­ден­тите на Русия и Турция Вла­ди­мир Путин и Реджеп Таип Ердоган при­еха рефе­рен­дум за съвместни действия за урегу­ли­ране на ситу­аци­ята в Севе­ро­източна Сирия. Спо­ред документа руска военна полиция и сирийски гра­ни­чари на 23 октом­ври бяха въве­дени в райо­ните, гра­ни­чещи със съз­да­де­ната от Турция 30-​километрова зона за сигур­ност. На 1 ноем­ври руски и тур­ски военни извършиха пър­вото съвместно пат­ру­ли­ране на изток от река Ефрат.