Печат

Путин пристигна изненадващо в Дамаск и се срещна с Асад

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Руският държавен глава отбеляза, че по улиците на града се виждат признаците на възстановяването на мирния живот

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин при­стигна в Дамаск, съобщи във втор­ник прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента Дмит­рий Песков.

От летището Вла­ди­мир Путин се насочи към команд­ния пункт на групи­ров­ката войски на Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация в Сирий­ската араб­ска репуб­лика, като премина по улиците на Дамаск”, съобщи Песков.

В команд­ния пункт рус­кият държа­вен глава беше посрещ­нат от пре­зи­дента на Сирия Башар Асад. Лиде­рите на двете страни изслушаха доклада на воен­ните за състо­я­ни­ето на нещата в раз­лични реги­они на Сирия.

По-​късно се състо­яха дву­странни разго­вори между сирий­ската и рус­ката делегации. Спо­ред Пес­ков в хода на общу­ва­нето с Асад Путин е отбе­ля­зал, че сега може с уве­ре­ност да се кон­ста­тира, че е изми­нато огромно раз­сто­я­ние по пътя към въз­ста­но­вя­ване на сирий­ската държав­ност и тери­то­ри­ал­ната цялост на стра­ната. Рус­кият държа­вен глава еот­бе­ля­зал също така, че по улиците на Дамаск с невъоръжено око могат да се видят при­з­наците на въз­ста­но­вя­ващия се мирен живот, добави прес­сек­ре­та­рят на президента.

Пес­ков отбе­ляза също така, че сирийският пре­зи­дент е благо­да­рил на Путин за визи­тата и е изра­зил при­зна­тел­ност за помощта на Русия и на рус­ките воини в бор­бата с теро­ризма и за въз­ста­но­вя­ва­нето на мир­ния живот в Сирия. Прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента добави, че Асад е поздра­вил топло Путин и целия руски народ с Рож­де­ство. Рус­ката делегация посети още няколко обекта в стра­ната, съобщи Песков.

Преди това Путин посети Сирия през декем­ври 2017 г. Той при­стигна в авиаци­он­ната база Хмеймим, където беше посрещ­нат от Асад, от рус­кия мини­стър на отбра­ната Сергей Шойгу и от заемащия в този период поста команд­ващ рус­ката военна групи­ровка Сергей Суро­ви­кин. Тогава Путин и Асад про­ведоха среща с руски офицери и изслушаха доклад на команд­ващия групи­ров­ката войски и сили на Рус­ката феде­рация в Сирия за хода на опе­раци­ята по осво­бож­да­ва­нето на араб­ската репуб­лика от терористите.