Печат

Особено важен стратегически ход

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Визи­тата на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин в Сирия след убийството на команд­ващия силите със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние „Ал Кудс” на Корпуса на стражите на ислям­ската рево­люция (елит­ните части на Въоръже­ните сили на Иран) гене­рал Касем Сулеймани има осо­бено важен стра­теги­че­ски харак­тер. Това мне­ние изрази в сряда в беседа с коре­спон­дент на ТАСС пре­зи­дентът на Меж­ду­на­род­ния инсти­тут за гло­ба­лен ана­лиз Vision & Global Trends поли­то­логът Тибе­рио Грациани.

Москва има наме­ре­ние да посочи, че под­крепя стра­теги­ята на иран­ския гене­рал в Сирия. Тази стра­тегия в съче­та­ние с действи­ята на Русия и пре­зи­дента Башар Асад поз­воли да се върне суве­ре­ни­тетът на сирий­ската държава. Предпо­лагам, че тази визита е пър­вата от цяла редица посеще­ния, които ще имат за цел да оце­нят ситу­аци­ята за изра­бот­ване на военни, дипло­ма­ти­че­ски и ико­номи­че­ски мерки, насо­чени към ста­би­ли­зи­ране на реги­она, осо­бено след убийството на Сулеймани”, каза експертът.