Печат

Знак на уважение към християнството и исляма

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

По време на визи­тата си в Сирия рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин намери време не само за поли­тика. Сайтът на Кремъл съобщи, че Путин и сирийският пре­зи­дент Башар Асад са огле­дали джами­ята на Оме­я­дите, известна като Голямата джамия на Дамаск — една от най-​големите и най-​стари джамии в света. Като знак за посеще­ни­ето си в джами­ята Вла­ди­мир Путин дари Коран от 17-​и век. След това рус­кият държа­вен глава посети пра­во­слав­ната черква Света Дева Мария, където общува с пат­ри­арха на Антио­хия и на целия Изток Йоан Х.

Гид на Путин и Асад беше дирек­торът на музея на джами­ята. Двамата лидери видяха нетлен­ната глава на един от вели­ките светци Йоан Кръ­сти­тел, който е една­кво почи­тан и от хри­сти­яни, и от мюсюлмани. В кате­драл­ния събор на Антио­хийския пат­ри­ар­хат Путин се срещна с Йоан Х. „През цялото време на бесе­дата пат­ри­ар­хът под­чер­та­ваше, че в Сирия раз­лич­ните конфе­сии — и хри­сти­яни, и мюсюлмани — живеят съвместно мирно и се полз­ват с абсо­лютно една­кви права — каза Пес­ков. — Йоан Х отбе­ляза също така, че ако не беше помощта на рус­ките военни, на мястото на храма можеше да бъде лидерът на теро­ри­стите Абу Бакр ал Баг­дади или някой друг гла­ва­тар на терористите.”

По слу­чай Рож­де­ство Хри­стово рус­кият пре­зи­дент под­несе на пат­ри­арха, чиято църква наред с Рим и Кон­стан­ти­нопол е имала първен­ство във все­лен­ската Църква, икона на Бого­ро­дица Дева Мария. В кате­драл­ния храм Путин и Асад запа­лиха свещички за мир и сигур­ност в стра­даща Сирия.

Сега в Близ­кия изток рядко при­стигат чуж­де­странни гости. От запад­ните поли­тици може да си спом­ним визи­тите на аме­ри­кан­ски поли­тици в Ирак. Не си спом­няме обаче те да са отде­ляли време за мест­ните хри­сти­яни и мюсюлмани. Дори ако се декла­рира целта да се поздрави с Рож­де­ство, поздрав­ле­ни­ята се огра­ни­ча­ват с аме­ри­кан­с­ките военни, които са в Ирак. Това говори за сти­ли­сти­ката, която изби­рат едни или други лидери, кое е инте­ресно за държа­вите, които пред­став­ля­ват. Действи­ята на рус­ките вла­сти в Сирия не се огра­ни­ча­ват само с помощта на Дамаск в бор­бата с екс­треми­стите от всички породи. В тези дни измъ­че­ната от вой­ната близ­ко­източна страна беше посе­тена от група чуж­де­странни тури­сти, които бяха в Палмира. Както съобщава сирий­ската информаци­онна агенция САНА, те са огле­дали руи­ните на древ­ния град, раз­ру­шен от вар­ва­рите на „Ислям­ска държава”. На Палмира не й про­вървя, наложи се да я осво­бож­да­ват два пъти със силите на сирий­ската армия и рус­кия вое­нен кон­тингент. В промеж­дутъка между пър­вото и вто­рото осво­бож­де­ние бан­ди­дите съсипаха всичко, което не бяха успели преди. Русия обаче обеща да помогне за въз­ста­но­вя­ва­нето на све­ти­нята, а тя изпъл­нява сво­ите обещания.

Днес сирийските хри­сти­яни и мюсюлмани няма какво да делят. През тези години на война те са били пре­след­вани от раз­лични екс­треми­сти и фана­тици. В днеш­ните времена не е до религи­озни дис­ку­сии. Първо трябва да се гаран­тира мирът, да се въз­ста­нови все­ки­днев­ният живот, да се завър­нат много­брой­ните бежанци.

В този сми­съл рус­ките военни помагат да бъде съз­да­ден фун­даментът, върху който спо­койно и без­опасно да се раз­ви­ват новите форми на сирий­ската държавност.