Печат

В Европа се появяват наченки на здрав разум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В Бундестага ще поставят въпроса за отмяна на санкциите срещу Русия за съвместна борба с коронавируса

В Герма­ния при­зо­ва­ват санкци­ите срещу Русия да бъдат отме­нени на фона на епи­деми­ята от коро­на­ви­руса. Това заявиха за в. „Изве­стия” от Коми­тета по външна поли­тика в Бун­дес­тага. Там отбе­ля­заха, че в сложни времена стра­ните трябва да си помагат, защото сегаш­ната криза ще удари лошо по ико­номи­ката на целия Европе­йски съюз. Снема­нето на огра­ни­че­ни­ята срещу Русия би могло да стиму­лира ръста на сто­ко­обо­рота в Евро­съюза. Пла­нира се този въпрос да бъде поста­вен по време на пред­сто­ящото засе­да­ние след сед­мица, обаче още не е ясно как ще премине то — както обик­но­вено в зала, или онлайн. От Съвета на феде­раци­ята отбе­ля­заха, че подобни настро­е­ния в Герма­ния още не озна­ча­ват общо­ев­ропе­йски наме­ре­ния, но при­з­наха — ако вирус­ната криза продължи, на стра­ните от Европа ще се наложи да се откажат от русофоб­ските си принципи.

Отдавна беше време

На 16 март на фона на ръста на запла­хата от коро­на­ви­руса пред­се­да­те­лят на Европе­й­с­ката коми­сия Урсула фон дер Лайен заяви за зат­ва­ря­нето на външ­ните гра­ници на Европе­йския съюз. Под огра­ни­че­ни­ята не попа­дат само дипло­мати, лица, които имат жител­ство в една от стра­ните на ЕС, както и водачи на тирове (Брюк­сел не желае криза на сто­ките) и жители на при­гра­нични райони. Освен външ­ните рубежи обаче масово се зат­ва­рят и вътреш­но­ев­ропе­йс­ките гра­ници. Гра­нич­ния кон­трол си вър­наха Ита­лия, където е фик­си­рана най-​голяма смърт­ност от новия вирус, Дания, Испа­ния, Пор­туга­лия, Чехия, Сло­ва­кия, Кипър и трите при­бал­тийски страни.

Ана­логично постъпи и най-​голямата ико­номика в ЕС — Герма­ния: на 16 март стра­ната затвори гра­ниците си с Франция, Дания, Швейца­рия и Люк­сем­бург. С Австрия гра­нич­ният кон­трол действа още от 2015 г., когато се раз­рази миграци­он­ната криза.

Мрач­ното пред­ска­за­ние на канц­лера Ангела Мер­кел, че епи­деми­ята може да обхване до 70% от насе­ле­ни­ето на ФРГ рискува да се окаже реал­ност. Индек­сът на дове­рие към ико­номи­ката на стра­ната се понижи до рекорд­ните минус 49,5 пункта през март — това е мак­симал­ното пониже­ние, което Герма­ния не позна­ваше от 1991 г.

На този фон ФРГ трябва да пре­разгледа отноше­ни­ята си с Русия и да отмени непро­дук­тив­ните санкции срещу Москва, заяви пред „Изве­стия” членът на Коми­тета по външна поли­тика на Бун­дес­тага Вал­демар Гердт. Спо­ред него в сложни времена стра­ните трябва да си помагат, а сегаш­ната криза удря силно по ико­номи­ката на Европе­йския съюз.

Санкци­ите тряб­ваше да бъдат отме­нени още преди тази криза, пре­диз­ви­кана от коро­на­ви­руса. Сега обаче, когато гра­ниците са затво­рени, тази тема е още по-​актуална — заяви поли­ти­кът. — Ние трябва да си сътруд­ни­чим с нашите съседи, трябва да въз­ста­но­вим сто­ко­обо­рота с Русия, това ще е от полза на цялата ико­номи­ческа система”, каза Гердт.

Той също така увери, че ще постави въпроса на след­ващото засе­да­ние на Коми­тета по външна поли­тика на Бун­дес­тага, неза­ви­симо дали то ще бъде в зала или онлайн.

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на фракци­ята „Леви” Алек­сандър Ной заяви пред изда­ни­ето, че под­крепя иници­а­ти­вата да бъдат снети санкци­ите срещу Русия. Това е осо­бено акту­ално в свет­ли­ната на съз­да­лата се ситу­ация, под­черта парламентаристът.

Пра­ви­тел­ството трябва да се съсре­до­точи върху реша­ва­нето на насъщ­ните въпроси. Санкци­ите срещу Русия не носят ника­ква полза, още повече в тази ситу­ация”, отбе­ляза политикът.

От Съвета на феде­раци­ята заявиха, че засега шан­со­вете появи­лата се в Герма­ния иници­а­тива да намери отзвук сред всички чле­нове на ЕС са малки. „Основ­ният препъни камък е позици­ята на канц­лера Ангела Мер­кел. Наи­стина голяма част от нем­ския биз­нес е заин­те­ре­су­вана от снема­нето на санкци­ите. Аз обаче не съм уве­рен, че иници­а­ти­вата на „Алтер­на­тива за Герма­ния” ще бъде под­крепена от другите, систем­ните пар­тии — заяви пред вест­ника пред­се­да­те­лят на Коми­си­ята по информаци­онна поли­тика и вза­и­мо­действие с меди­ите на Съвета на феде­раци­ята Алек­сей Пуш­ков.- Дори да бъде под­крепено, пред­ложе­ни­ето ще се сблъска с позици­ята на Мер­кел, която обвързва въпроса за огра­ни­че­ни­ята с раз­реша­ва­нето на ситу­аци­ята в Донбас”.

От Мини­стер­ството на външ­ните работи на ФРГ действи­телно заявиха, че отмя­ната на анти­рус­ките санкции зависи пряко от изпъл­не­ни­ето на Мин­ските спо­ра­зуме­ния. Спо­ред рус­кия сена­тор има още един препъни камък — сил­ното анти­руско лоби в ЕС, за което е изгодно мер­ките да се запа­зят кол­кото се може по-​дълго. Пуш­ков отбе­ляза, че иници­а­ти­вата, дори да бъде реално издиг­ната от Герма­ния, въпреки ста­тута й на локо­мо­тив на европе­й­с­ката ико­номика, още не озна­чава общо­ев­ропе­йско „да” за снемане на санкци­ите срещу Русия. Ще е необ­хо­димо и съгла­си­ето на При­бал­тика, и на оста­на­лите чле­нове на Евросъюза.

Ако коро­на­ви­ру­сът обаче достигне изклю­чи­телно високи мащаби и убие ико­номи­ката на ЕС, и доведе до коло­сални не само човешки, но и ико­номи­че­ски загуби, рано или късно на европе­йците ще им се наложи да пре­одо­леят сво­ята русофо­бия и в името на нашите народи да се оттег­лят от поли­ти­ката на санкции”, отбе­ляза Алек­сей Пушков.

Парите на Бер­лин ще стиг­нат само за себе си

Спо­ред нем­ския поли­то­лог Алек­сандър Рар е още преж­де­временно да се дават оценки на загу­бите за ико­номи­ката на ЕС заради коро­на­ви­руса, защото кри­зата е далеч от края си и не е известно в какво може да се пре­роди. Ясно е обаче, че животът във ФРГ е замрял, сред­ният биз­нес не работи, туризмът и всички свър­зани с него отрасли също така висят, герман­ският експорт се сблъсква с гра­ни­чен кон­трол, което отнема много време.

Оче­видно е, че нищо добро не оча­ква ико­номи­ката на Герма­ния. Още сега твърдо можем да кажем: ще има реце­сия, заба­вяне на темпо­вете на про­из­вод­ство. Въпро­сът е колко дълго може да продължи това — до лятото или до края на годи­ната — отбе­ляза експертът. — След кри­зата от 2008 г. благо­да­ре­ние на парите на Герма­ния и Франция Европа бе спа­сена — Испа­ния, Гърция, Ита­лия. Сега обаче при този мащаб на бедата парите на Бер­лин ще стиг­нат само за себе си. В послед­ната четвърт на мина­лата година БВП на Герма­ния замря на 0,0%. През тази година една върху друга се натрупаха извед­нъж няколко големи геопо­ли­ти­че­ски кризи: търгов­ските войни между ЕС и САЩ, между Вашинг­тон и Пекин, Брекзит, про­блемът с бежанците на гра­ницата на Евро­съюза с Турция”, каза Рар.

Поли­то­логът е съгла­сен, че в тази свет­лина отмя­ната на анти­рус­ките санкции би била логична, но за тази цел е нужно ръко­во­ди­те­лите на ЕС да раз­бе­рат колко им е изгодно сега да започ­нат сближа­ване с рус­ките и с китайс­ките пазари. Глав­ният про­блем е идео­логи­че­ски, на тях им е трудно да пре­кра­чат лини­ята, която сами са си начер­тали, при­знава експертът. Нач­инът, по който ще се държат ЕС или отделни негови чле­нове, ще зависи от ситу­аци­ята с коро­на­ви­руса в Русия — ако всичко бъде ста­билно, не е изклю­чено европе­йците да въз­ста­но­вят сътрудничеството.

В една от частите на интервю пред ТАСС пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин отбе­ляза, че европе­йс­ките страни са загу­били заради санкци­ите 240 мили­арда долара, докато Русия — 50 мили­арда, САЩ17 мили­арда, Япо­ния — 27 мили­арда. Точ­ните загуби на Герма­ния не са известни, но по данни на нем­ското изда­ние „Хандел­с­блат” ико­номи­ката на ФРГ през послед­ните шест години ежеме­сечно губи над 667 мили­она долара.