Печат

Русия и АСЕАН обсъдиха перспективите за сътрудничеството

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­ката страна е обсъдила с пред­ста­ви­тели на стра­ните от Асоци­аци­ята на Юго­източна Азия (АСЕАН) иници­а­ти­вата за форми­ране на Голямото Евразийско парт­ньор­ство, както и пер­спек­ти­вите за меж­ду­на­род­ното сътруд­ни­че­ство след пан­деми­ята от коро­на­ви­руса. Това съобщи по време на пре­с­конфе­ренция в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров след края на спе­ци­ал­ната среща Русия — АСЕАН, която се състоя във видеоформат.

Мини­стърът посочи, че Русия отново е при­в­лякла внима­ни­ето на участ­ниците в срещата към иници­а­ти­вата на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин за форми­ране на Голямо Евразийско парт­ньор­ство. Той отбе­ляза, че изгода от такова парт­ньор­ство биха могли да извле­кат всички държави от Евразийския мате­рик. „Ние сме убе­дени, че това е осно­вата — колек­тивна, открита, инклу­зивна, както е при­ето да се казва, върху която може да се изгради новата система за евразий­ска сигур­ност и за раз­ви­тие без как­вито и да са раз­де­ли­телни линии”, поясни пър­вият руски дипломат.

Лав­ров съобщи, че в резул­тат на срещата Русия — АСЕАН е одоб­рена обширна съвместна декла­рация. „Ще отбе­лежа, че в нея е форму­ли­ран много важен принцип, който ние отсто­яваме нав­ся­къде в нашите дис­ку­сии по реги­о­нални и гло­бални направ­ле­ния — принци­път на неде­лимост на сигур­но­стта. Запи­сано е, че ние — и Русия, и АСЕАН — ще отсто­яваме при­вър­за­но­стта си към поли­ти­ката за мир и ста­бил­ност в реги­она, където никой не трябва да гаран­тира сво­ята сигур­ност за сметка на сигур­но­стта на други”, каза Сергей Лав­ров, като под­черта важ­но­стта на този поли­ти­че­ски принцип.

Спо­ред мини­стъра стра­ните са при­вет­ствали прогреса в осъще­ствя­ва­нето на връз­ките между АСЕАН и Евразийския ико­номи­че­ски съюз, а също така нарастване на кон­так­тите между сек­ре­та­ри­а­тите на АСЕАН и Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътрудничество.

На източ­но­ази­ат­ската среща на най-​високо рав­нище, която, както и се предпо­лагаше, ще се състои в Ханой, Русия ще издигне иници­а­тиви за обе­ди­не­ние на уси­ли­ята в бор­бата с коро­на­ви­руса, заяви още Лав­ров. „Сега, когато нашите виет­нам­ски при­я­тели пред­се­да­тел­стват АСЕАН, ние виждаме колко активно и целе­на­со­чено те се стремят да спо­соб­стват по-​нататъшното задъл­бо­ча­ване на стра­теги­че­ското парт­ньор­ство. Ние се подгот­вяме активно за поред­ната Източ­но­ази­ат­ска среща на най-​високо рав­нище, която Виет­нам орга­ни­зира в сто­лицата Ханой през ноем­ври тази година — каза Лав­ров. — Подгот­вяме редица документи, които ще бъдат вне­сени за утвър­жда­ване от пре­зи­ден­тите и пра­ви­тел­стве­ните ръко­во­ди­тели. Сред тях има и руски иници­а­тиви, в това число и за обе­ди­не­ние на уси­ли­ята в бор­бата с пан­деми­ята, с епи­деми­ята като цяло, които активно се под­крепят от нашите парт­ньори от АСЕАН.”