Печат

Путин обясни погромите в САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Без­ре­диците в САЩ са про­ява на дъл­боки вътрешни кризи в тази страна, заявява рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин в интервю за програмата „Москва. Кремль. Путин”.

Той добавя, че тази криза се наблю­дава отдавна. „Струва ми се, че про­блемът е, че групо­вите пар­тийни инте­реси в слу­чая се поста­вят по-​високо от инте­ре­сите на цялото обще­ство и инте­ре­сите на народа”, пре­дава думите му РИА „Новости”.

Путин добавя, че общите про­блеми в САЩ изпък­ват и в бор­бата с коро­на­ви­руса. „Какво озна­чава демо­крация? Това е власт на народа. Но ако народът избира висши органи на властта, то и висшите органи на властта, обле­чени в дове­ри­ето на народа, имат право да регу­ли­рат рабо­тата на изпъл­ни­тел­ните органи на властта така, че да бъдат гаран­ти­рани инте­ре­сите на мно­зин­ството в стра­ната. Какво става там? Пре­зи­дентът казва: „Трябва да се направи това и това”, а на места губер­на­то­рите каз­ват „Я си гле­дай рабо­тата”, казва рус­кият лидер.

По-​рано от Кремъл заявиха, че пре­зи­ден­тите на Русия и САЩ не са обсъж­дали без­ре­диците в САЩ, тъй като това не е въпрос на дву­стран­ните отношения.

В края на май в редица аме­ри­кан­ски гра­дове започ­наха про­те­сти и без­ре­дици след гибелта на задър­жа­ния от полици­ята на САЩ афро­аме­ри­ка­нец Джордж Флойд. Ново напреже­ние внесе бор­бата с памет­ниците — про­те­сти­ращите при­зо­ва­ват да бъдат демон­ти­рани памет­ници на видни пред­ста­ви­тели на Конфе­де­раци­ята. В Портс­мут раз­биха ста­ту­ята на един от дейците на Конфе­де­раци­ята, тя рухна върху един от демон­стран­тите, който изпадна в кома.

В края на мина­лата сед­мица в Атланта от действи­ята на полици­ята загина още един афро­аме­ри­ка­нец, след което в града започ­наха нови погроми. В интер­вюто Путин заявява също така, че светът би бил по-​опасен, ако Русия не заеме в него достойно положе­ние и посочи като при­о­ри­тет на пре­зи­дент­ската власт ста­бил­но­стта в Русия.