Печат

Полша официално посочи Русия като основна заплаха

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пре­зи­дентът на Полша Анджей Дуда утвърди във втор­ник новата Стра­тегия за наци­о­нал­ната сигур­ност, авто­рите на която виждат в поли­ти­ката на Русия основна заплаха за репуб­ли­ката. Цере­мо­ни­ята по подпи­сва­нето на документа се състоя в пре­зи­дент­ския дво­рец и беше пока­зана по Пол­ската телевизия.

Най-​сериозна заплаха пред­став­лява поли­ти­ката на вла­стите в Рус­ката феде­рация, която се реа­ли­зира с използва­нето и

Печат

ШОС е против политизирането на пандемията от коронавирус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Мини­стрите на външ­ните работи на стра­ните от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС) потвър­диха, че са настро­ени към коор­ди­ни­ране на уси­ли­ята в бор­бата с коро­на­ви­рус­ната инфекция, съобщи в сряда мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров, цити­ран от ТАСС, след засе­да­ние на Съвета на мини­стрите на външ­ните работи от ШОС във

Печат

Конгресът на САЩ отново нищи правата на човека в РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Аме­ри­кан­с­ките зако­но­да­тели вне­соха в поне­дел­ник в Конгреса резо­люция, при­зо­ва­ваща адми­ни­страци­ята на САЩ да въведе санкции по отноше­ние на руски длъж­ностни лица, които спо­ред Вашинг­тон са съпри­частни към наруша­ване пра­вата на човека в Рус­ката феде­рация, съобщи прес­служ­бата на Коми­тета по външна поли­тика на Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите на

Печат

НАТО ще бъде ядрен арсенал, докато съществува ядрено оръжие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

НАТО се стреми към свят без оръжие, но докато то съще­ствува, орга­ни­за­ци­ята ще остане ядрен арсе­нал, се казва в ста­тия на гене­рал­ния сек­ре­тар на али­анса Йенс Стол­тен­берг, пуб­ли­ку­вана в края на мина­лата сед­мица във вест­ник „Франкфу­тер Алгемайне Цайтунг”.

Свят, в който Русия, Китай и други държави вла­деят атомно оръжие, а НАТО — не, няма да е