Печат

Полша официално посочи Русия като основна заплаха

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пре­зи­дентът на Полша Анджей Дуда утвърди във втор­ник новата Стра­тегия за наци­о­нал­ната сигур­ност, авто­рите на която виждат в поли­ти­ката на Русия основна заплаха за репуб­ли­ката. Цере­мо­ни­ята по подпи­сва­нето на документа се състоя в пре­зи­дент­ския дво­рец и беше пока­зана по Пол­ската телевизия.

Най-​сериозна заплаха пред­став­лява поли­ти­ката на вла­стите в Рус­ката феде­рация, която се реа­ли­зира с използва­нето и на военна сила”, се твърди в тек­ста на основ­ния пол­ски документ в областта на отбра­ната и сигур­но­стта. Спо­ред стра­теги­ята гла­вен отго­вор на тази заплаха трябва да бъдат укреп­ва­нето на връз­ките с Евро­съюза и НАТО и довеж­дане рав­нището на раз­хо­дите за отбрана в стра­ната до 2,5% от БВП.

Както раз­каза ръко­во­ди­те­лят на игра­ещото глав­ната роля във форми­ра­нето на стра­теги­ята Бюро за наци­о­нална сигур­ност на Полша Павел Солох, този под­ход е приет в резул­тат на „детай­лен ана­лиз на действи­ята на Рус­ката феде­рация”: „Ние демон­стри­раме позиция, която се съдържа в офици­ал­ните документи на НАТО. Ние искаме да водим диа­лог с Русия, но преди това действаме така, че да покажем нашите възмож­но­сти в сфе­рата на отбра­ната и сдър­жа­нето”, каза той.

Не виждам от страна на Русия няка­ква военна заплаха. Русия има свои про­блеми. Днес нито един све­то­вен конфликт не може да се реши без уча­сти­ето на Москва. Струва ми се, че над форму­ли­ров­ката, че Русия е най-​голямата заплаха за Полша, трябва много да се зами­слим. Не бива така нега­тивно да се оце­нява рус­ката поли­тика”, заяви пред РИА „Ново­сти” пре­зи­дентът на Друже­ството за сътруд­ни­че­ство „Полша-​Русия” Йежи Смо­лин­ски. Той отбе­ляза, че „далеч не всички поляци оча­к­ват напа­де­ние от страна на Русия и не всички поляци са русофоби”.

Раз­бира се, има десни сили, които посто­янно повта­рят едно и също, но има и много мислещи хора, които смя­тат Русия за държава и обще­ство, с което ние трябва да поддър­жаме добри съсед­ски отноше­ния — каза събе­сед­ни­кът на агенци­ята. — Мини­стърът на външ­ните работи Лав­ров много пра­вилно каза в неот­дав­наш­ното си изказване пред чле­но­вете на клуба „Гор­ча­ков”, че за Русия също са важни нормал­ните отноше­ния с Полша, и това е вярно.”

Декла­рации за „рус­ката заплаха” зву­чат пери­о­дично от устата на западни поли­тици, най-​често от при­бал­тийските страни и Полша. От Москва неед­но­кратно под­чер­та­ват, че Русия никога няма да напада как­вато и да е страна от НАТО. Спо­ред рус­кия външен мини­стър Сергей Лав­ров в НАТО пре­красно знаят, че Москва няма пла­нове да напада когото и да било, но про­сто използ­ват повода, за да разпо­ложат повече тех­ника и бата­льони около рус­ките гра­ници. Москва невед­нъж е изра­зя­вала загриже­ност от нарастване на силите на али­анса в Европа.