Печат

ШОС е против политизирането на пандемията от коронавирус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Мини­стрите на външ­ните работи на стра­ните от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС) потвър­диха, че са настро­ени към коор­ди­ни­ране на уси­ли­ята в бор­бата с коро­на­ви­рус­ната инфекция, съобщи в сряда мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров, цити­ран от ТАСС, след засе­да­ние на Съвета на мини­стрите на външ­ните работи от ШОС във формат видео­конфе­ренция. Лав­ров поясни, че става дума за коор­ди­ни­рани уни­вер­сални действия под еги­дата на ООН, под еги­дата на опита на СЗО, като се вземат пред­вид реше­ни­ята и препоръ­ките при­ети в рам­ките на Г-​20 и по лини­ята на други обединения.

Участ­ниците във видео­конфе­ренци­ята бяха соли­дарни в осъж­да­нето на мето­дите на неза­конна кон­ку­ренция и едно­странни санкции по време на пан­деми­ята. Лав­ров посочи, че е било обър­нато осо­бено внима­ние на въпро­сите за пре­одо­ля­ване на нега­тив­ните търговско-​икономически и соци­ални послед­ствия от пандемията.

Спо­ред рус­кия първи дипло­мат не бива да се поли­ти­зи­рат при­чи­ните за въз­ни­кване на коро­на­ви­руса. „Трябва да се под­хожда към реша­ва­нето на тази задача от гледна точка на сми­съла, по съще­ство — каза той. — А съще­ството е в това, че трябва да бъдат спа­сени кол­кото се може повече човешки животи и да раз­бе­рем по какъв начин можем да кон­тро­ли­раме тази пан­демия в бъдеще, като се имат пред­вид медицин­ските оценки, оцен­ките на уче­ните, които се свеж­дат до това, че инфекци­ята може да остане задълго, ако не и зави­наги както другите инфекци­озни забо­ля­ва­ния от типа на грипа”.

Ние сме про­тив да се поли­ти­зира този научен, хума­ни­сти­чен под­ход и да се използва в нечи­стоплътна кон­ку­рентна борба”, под­черта мини­стър Лавров.

Ще напом­ним, че същия ден, в сряда, в Конгреса на САЩ беше вне­сен зако­нопро­ект, поз­во­ля­ващ на пре­зи­дента Тръмп да налага санкции на Китай за отказ да сътруд­ничи в раз­след­ва­нето на про­из­хода на коро­на­ви­рус­ната инфекция. Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на МВнР Чжао Лиц­зян вед­нага отго­вори: „Вне­се­ният от някои сена­тори на САЩ зако­нопро­ект абсо­лютно пре­не­брегва фак­тите. Те искат да започ­нат раз­след­ване с пре­зумпци­ята за винов­ност, за да пре­хвър­лят върху Китай сво­ята отго­вор­ност за бор­бата с епи­деми­ята. Това е невъзможно. Изра­зя­ваме реши­те­лен про­тест”, цитира РИА „Ново­сти” думите на китайския дипломат.