Печат

Конгресът на САЩ отново нищи правата на човека в РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Аме­ри­кан­с­ките зако­но­да­тели вне­соха в поне­дел­ник в Конгреса резо­люция, при­зо­ва­ваща адми­ни­страци­ята на САЩ да въведе санкции по отноше­ние на руски длъж­ностни лица, които спо­ред Вашинг­тон са съпри­частни към наруша­ване пра­вата на човека в Рус­ката феде­рация, съобщи прес­служ­бата на Коми­тета по външна поли­тика на Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите на Конгреса на САЩ, цити­рана от ТАСС.

Резо­люци­ята е вне­сена в аме­ри­кан­ския зако­но­да­те­лен орган от пред­се­да­теля на коми­тета Елиът Енгел (демо­крат от щата Ню Йорк) и от старшия репуб­ли­ка­нец в коми­тета Майкъл Мак­кълм (от щата Тек­сас). Пред­лага се санкци­ите да се въве­дат в рам­ките на „акта Маг­нит­ски”. Освен това в документа се осъжда „прак­ти­ката на поли­ти­че­ски моти­ви­рани” аре­сти. Авто­рите на резо­люци­ята също така при­зо­ва­ват „за неза­бавно осво­бож­да­ване на всички, които нари­чат поли­ти­че­ски затвор­ници в Русия”.

Актът „Маг­нит­ски” беше приет от Конгреса на САЩ и подпи­сан от пре­зи­дента Барак Обама през декем­ври 2012 година. Документът пре­дви­жда използване на спе­ци­ални мерки по отноше­ние на редица руски длъж­ностни лица. Сред тях са служи­тели на сило­вите ведом­ства, съпри­частни спо­ред Вашинг­тон към смъртта през ноем­ври 2009 г. в мос­ков­ския след­ствен арест „Мат­роска тишина” на юри­ста на фонда „Херми­тидж Кепитъл Мени­дж­мънт” Сергей Маг­нит­ски. Меж­ду­на­род­ният финан­сист на фонда Уйлям Бра­удър се смята за гла­вен иници­а­тор на при­ема­нето на този закон.

Русия оцени „акта Маг­нит­ски” като намеса в ней­ните вътрешни работи. Рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство нарече документа недруже­лю­бен и провокационен.