Печат

НАТО ще бъде ядрен арсенал, докато съществува ядрено оръжие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

НАТО се стреми към свят без оръжие, но докато то съще­ствува, орга­ни­за­ци­ята ще остане ядрен арсе­нал, се казва в ста­тия на гене­рал­ния сек­ре­тар на али­анса Йенс Стол­тен­берг, пуб­ли­ку­вана в края на мина­лата сед­мица във вест­ник „Франкфу­тер Алгемайне Цайтунг”.

Свят, в който Русия, Китай и други държави вла­деят атомно оръжие, а НАТО — не, няма да е сигу­рен — смята той. — Във връзка с това всички парт­ньори на али­анса се дого­во­рихме, че НАТО ще остане ядрен арсе­нал, докато съще­ствува ядрено оръжие.”

Едно­временно с това Стол­тен­берг за поре­ден път заяви, че НАТО е отбра­ни­те­лен али­анс. „Атом­ното оръжие на НАТО не е, за да про­во­кира конфликти, а е насо­чено към запазване на мира и сдър­жа­нето на агре­сив­ните действия”, се казва в ста­ти­ята. Гене­рал­ният сек­ре­тар отбе­лязва, че въпреки пан­деми­ята от коро­на­ви­рус, съще­ству­ват и други гло­бални про­блеми. „Запаз­ват се теро­ри­стич­ните заплахи, авто­ри­тар­ните режими съз­да­ват пре­диз­ви­ка­тел­ства пред демо­краци­ите, виждаме раз­ви­тие на ядре­ното оръжие в страни като КНДР, както и агре­сивни акции на Русия”, твърди авторът на статията.

Той отново излезе с оби­чай­ните си обви­не­ния по адрес на Москва. Спо­ред него­вите твър­де­ния „през послед­ните години Русия е инве­сти­рала зна­чи­телни сред­ства в сво­ите военни мощ­но­сти, осо­бено в ядре­ния си арсе­нал, разпо­ложила е спо­собни да носят атомно оръжие ракети в Кали­нинград, както и е заплашвала Дания, Полша и Румъ­ния с атомни удари”.

Стол­тен­берг напомня и ситу­аци­ята около Крим и за поре­ден път обвини Русия в наруша­ване на Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и с по-​малък обсег, който по иници­а­тива на САЩ пре­крати действи­ята си на 2 август мина­лата година.

Про­ти­вопо­ложно на това НАТО се стреми към свят без ядрено оръжие, като осъще­ствява кон­трол на въоръже­ни­ята, разоръжа­ва­нето и неразпро­стра­не­ни­ето”, твърди гене­рал­ният сек­ре­тар на али­анса, като добавя, че за НАТО ядре­ните спо­ра­зуме­ния били тол­кова важни, както и преди. Спо­ред него, ако али­ансът се откаже от атом­ното оръжие в рам­ките на сво­ята стра­теги­ческа концепция, то повече страни биха се стремили към съз­да­ване на соб­ствена атомна бомба.