Print

В Русия са амбицирани да не допуснат коронавируса

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

В центъра "Вектор" вече се разработва ваксина
Експерт прогнозира, че вирусът може да влезе в РФ през февруари

Вла­стите на Русия решиха да продължат закри­ва­нето на сухопът­ната гра­ница с Китай в пет реги­она на Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен окръг. 11 про­пус­ка­телни пункта на руско-​китайската гра­ница бяха закрити във връзка с праз­ну­ва­нето на Новата година по лун­ния кален­дар и се пла­ни­раше те да бъдат открити в края на яну­ари. Това съобщи в сряда вицепреми­ерът Татяна Голи­кова, която огла­вява съз­да­де­ния меж­ду­ве­дом­ствен опе­ра­ти­вен щаб за про­ти­во­действие на коро­на­ви­руса. “Ще пред­ложим на нашите вузове да съобщят на сту­ден­тите от КНР, които учат в руски вузове и които са зами­нали за праз­ниците в Китай, да продължат ваканци­ята си до 1 март 2020 г.”, каза Голи­кова. Освен това по думите й от 31 яну­ари е решено да се огра­ничи желе­зо­път­ното съобще­ние с КНР с изклю­че­ние на влака Москва-​Пекин. Решава се въпро­сът за огра­ни­ча­ване на въз­душ­ното съобщение.

На среща с пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин Голи­кова докла­два, че има риск за про­ни­кване на коро­на­ви­руса и в Русия — той е открит вече в 15 страни по света, но засега няма забо­лели. Прег­ле­дани са 196 души със симп­томи на боле­стта, но сред тях няма зара­зени. Тя увери, че вла­стите вземат всички необ­хо­дими мерки, вклю­чи­телно и раз­ра­ботка на вак­сина в ново­си­бир­ския център “Век­тор”*, сътруд­ни­чат си с китайс­ките колеги и СЗО. Взети са мерки за екс­трена изо­лация на лица с подо­зре­ние за заболяване.

Ръко­во­ди­тел­ката на Роспо­треб­над­зор (Феде­рална служба по над­зор в сфе­рата на защита пра­вата на потре­би­те­лите и благопо­лу­чи­ето на човека) Анна Попова съобщи, че в центъра “Век­тор” се про­веж­дат около 25 хиляди изслед­ва­ния за сед­мица на базата на тест системи: “Уве­ли­чихме про­из­вод­ството на тест системи два пъти, след сед­мица — и четири пъти”. Тя добави, че ако има раз­реше­ние от пре­зи­дента “бихме могли да спо­де­лим с колеги от други страни тази система, за да може и там да въз­никне тази защита”. По думите й са прег­ле­дани над 20 хиляди ави­о­рейса в Русия от рис­ко­вите реги­они, прег­ле­дани са над милион души. “Ще се поста­раем да защи­тим тери­то­ри­ята на Русия от вируса”, каза Попова.

Пре­зи­дентът поиска от пра­ви­тел­ството и кон­кретно от Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето и Роспо­треб­над­зор да напра­вят всичко възможно, за да мини­ми­зи­рат човеш­ките загуби в слу­чай на разпро­стра­не­ние на вируса, да се “направи всичко, у нас да няма нищо подобно”. По думите му спе­ци­фи­ката е в това, че става дума за ново явле­ние и въз­ни­ква въпро­сът доколко сме готови за това ново пре­диз­ви­ка­тел­ство, цитира Интерфакс президента.

В четвъртък рус­ките медии цити­рат доклад на зам.-директора на Наци­о­нал­ния медицин­ски изсле­до­ва­тел­ски център по фти­зи­опулмо­логия на Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето Вла­ди­мир Чула­нов, който прогно­зира, че щамът на коро­но­ви­руса може да влезе в Русия през фев­ру­ари. Сред фак­то­рите, които поз­во­ля­ват да се оцени рискът от вна­сяне на вируса като висок Чула­нов назо­вава спо­соб­но­стта за пре­на­сяне на вируса от човек на човек по въздушно-​капков път, въз­ни­ква­нето на нови слу­чаи на забо­ля­ва­нето в север­ните китайски про­винции, гра­ни­чещи с При­мор­ския и Хаба­ров­ския край, Еврей­с­ката авто­номна област и Алтай­ска област, висо­кият темп на раз­растване на боле­стта, както и праз­ну­ва­нето на Нова година по китайския календар.

Ситу­аци­ята с новия тип коро­на­ви­рус обаче по ника­къв начин не застрашава рус­ката ико­номика, заяви пъл­номощ­ният пред­ста­ви­тел на пре­зи­дента в Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен окръг, вицепреми­ерът Юрий Трут­нев. “Вече е взето реше­ние за удължа­ване на сту­дент­ската ваканция. Във вузо­вете, където има чуж­де­странни сту­денти се вземат редица мерки… Помо­лихме да бъдат спрени всички про­екти, свър­зани с при­в­ли­чане на чуж­де­странна работна сила”, цитира ТАСС думите на Трутнев.

* “Век­тор” е феде­рално бюджетно научно учре­жде­ние — Държа­вен научен център по виру­со­логия и био­тех­но­логии към Роспо­треб­над­зор — един от най-​големите научни цен­трове в Русия. Миси­ята му е научно и прак­ти­че­ско осигу­ря­ване на про­ти­во­действие на гло­бални инфекци­озни заплахи. Центърът е орга­ни­зи­ран през 1974 г. При­лож­ните изслед­ва­ния на Центъра са насо­чени към раз­ра­ботка на ефек­тивни сред­ства и методи за профи­лак­тика, лече­ние и диагно­стика на инфекци­озни забо­ля­ва­ния, съз­да­ване и усъвършен­стване на био­тех­но­логии за про­из­вод­ство на сред­ства за про­ти­во­действие на инфекци­озни патогени.