Print

Сергей Наришкин посети Дубай

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

Поне­дел­ник, 10 фев­ру­ари, вицепре­зи­дентът и министър-​председател на Дубай негово висо­че­ство шейх Мохамед бин Рашид ал Мак­тум про­веде прего­вори с дирек­тора на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване на Русия Сергей Нариш­кин по меж­ду­на­родни про­блеми в сфе­рата на сигур­но­стта, съобщи агенция WAM. “Преми­ерът на ОАЕ и Нариш­кин разме­ниха мне­ния по меж­ду­на­родни про­блеми в сфе­рата на сигур­но­стта и обсъдиха пътища за