Print

Американски адмирал посъветва съюзниците да взимат пример от Русия

Пред­ста­ви­тели на висшето команд­ване на Въоръже­ните сили на САЩ редовно заявя­ват за опас­но­стта от новото руско въоръже­ние и изра­зя­ват тре­вога във връзка “с уве­ли­ча­ва­нето на разме­рите и рав­нището на съвършен­ство на воен­ния арсе­нал на потенци­ал­ния противник”.

Напо­следък няколко висо­копо­ста­вени чинов­ници от аме­ри­кан­с­ката армия проме­ниха тона, твър­дейки, че могат да вза­им­стват от под­хо­дите на Русия към отбра­ната на сво­ята тери­то­рия. На това обърна внима­ние комен­та­торът на изда­ни­ето “Биз­нес Инсайдър” Кре­софър Уди.

Така напри­мер команд­ващият Воен­номор­ските сили на САЩ в Европа и Африка адми­рал Джеймс Фого невед­нъж пре­дупре­ждава за действи­ята на Рус­ката феде­рация, като се осно­вава на спо­соб­но­стите на рус­ките под­вод­ници да нана­сят удари по тери­то­ри­ята на Европа. Преди около месец обаче в отго­вор на въпрос за внед­ря­ване в аме­ри­кан­с­ката армия на безпи­лотни системи, оръжие и радари с дале­чен обсег, адми­ралът заяви, че за защита на сво­ите брегови тери­то­рии съветва да се възпри­еме так­ти­ката на Русия.

- Когато става въпрос за отбра­ни­телни възмож­но­сти, винаги говоря на съюз­ниците и парт­ньо­рите, че при огра­ни­че­но­стта на ресур­сите трябва да обър­нем внима­ние и да се зами­слим за това какво пра­вят рус­наците за сво­ята зона за огра­ни­ча­ване на достъпа и маньо­въра. Необ­хо­димо е да потър­сим подобни системи — умни мини, кри­лати про­ти­во­ко­рабни ракети, брегови радари, които да действат като единно цяло, каза Фого.

Адми­ралът отбе­лязва също така, че рус­ките системи за огра­ни­ча­ване на достъпа са разпо­ложени по източ­ните гра­ници. Те се състоят от комплекси С-​300 и

С-​400, про­ти­во­ко­рабни ракетни системи, както и кри­лати и бали­стични ракети в Кали­нинград край брего­вете на Бал­тийско море, на Крим­ския полу­ост­ров и в други части на Черно море.

- Не може да не се отбе­лежи, че нараства­нето на отбра­ни­тел­ния потенциал в Крим — системите С-​300 и С-​400, радио­ло­каци­он­ните станции на брего­вата охрана, про­ти­во­ко­раб­ните кри­лати ракети и другите системи, които могат да закрият достъпа към аква­то­ри­ята в района на полу­ост­рова, добави команд­ващият ВМС в Европа.

Такива системи са изгра­дени дори в рус­ката база в сирийския Тар­тус, отбе­лязва изда­ни­ето, като се позо­вава на съобще­ния на бившия команд­ващ Сухопът­ните сили на САЩ в Европа гене­рал Глен Ходжес.

Висо­копо­ста­ве­ният офицер отбе­лязва, че въпреки по-​малкия в срав­не­ние със силите на НАТО обхват, рус­кият под­ход към изграж­да­нето на зона за огра­ни­ча­ване на достъпа трябва да се изучи внима­телно. Ходжес добавя, че поддържа мне­ни­ето на адми­рал Фого, а сходни с него­вите препоръки аргументи за съюз­ниците и парт­ньо­рите на САЩ в Чер­номор­ския регион бяха изложени в доклада на Центъра за ана­лиз на европе­й­с­ката политика.

- Стра­ните, които не могат да си поз­во­лят силен флот, бойни над­водни кораби и цялата съпът­стваща инфра­струк­тура, могат да защи­тят сво­ите ико­номи­че­ски зони и най-​важни обекти от мор­ската инфра­струк­тура с помощта на опи­са­ните от Фого сред­ства, заяви Ходжес.

Двамата офицери под­чер­таха, че арми­ята на САЩ в Европа има сери­о­зни про­пуски при използва­нето на безпи­лот­ните сред­ства за раз­уз­на­ва­телна дей­ност и обмен на полу­че­ните данни между чле­но­вете на НАТО.