Print

Военните в Крим унищожиха "диверсанти" на "противника"

Уче­ния за унищожа­ване на диверсионно-​разузнавателни групи на про­тив­ника преми­наха в Крим с под­раз­де­ле­ния на армейския корпус на Чер­номор­ския флот.

Под­раз­де­ле­ния на так­ти­че­ския въз­ду­шен десант бяха пре­хвър­лени с вер­то­лети в опре­де­ле­ния район за бло­ки­ране и унищожа­ване на дивер­сан­тите. След каца­нето и откри­ва­нето на услов­ния про­тив­ник воен­но­служещите ата­ку­ваха група дивер­санти, след което извършиха про­чистване на скла­дове за оръжие и боепри­паси”, се казва в съобще­ние на прес­служ­бата на Чер­номор­ския флот, изпра­тено в сряда. По време на уче­ни­ята беше отра­бо­тено оказване на медицин­ска помощ на воен­но­служещи, ранени в хода на бой­ните стълкновения.

Под­раз­де­ле­ни­ята от так­ти­че­ския въз­ду­шен десант разгър­наха наблю­да­телни постове, осуще­ствиха насоч­ване на арти­ле­ри­ята и авиаци­ята за пораже­ние на диверсионно-​разузнавателните групи на “про­тив­ника” с изслед­ване на комплекса за раз­уз­на­ване, управ­ле­ние и свръзка “Стре­лец”, информира щабът на флота.

Спо­ред зами­съла на уче­ни­ето, което премина на полигона “Опук” в Крим, диверсионно-​разузнавателните групи на “про­тив­ника” про­ни­кват на полу­ост­рова за извършване на дивер­сии на военни обекти.

Под­раз­де­ле­ни­ята на так­ти­че­ския въз­ду­шен десант са пред­на­зна­чени за опе­ра­тивно и скрито пре­хвър­ляне по раз­лични спо­соби в опре­де­ле­ния район. Осо­бе­ност на тези поде­ле­ния е тях­ната спо­соб­ност да се преме­стват по фронт и дър­бо­чина с използване на при­да­де­ните трас­портни и многоце­леви вер­то­лети с огне­вата под­дръжка на ударни само­лети на армей­с­ката авиация, се казва в съобщението.