Print

10 години от първия полет на Су-57

На 29 яну­ари първи полет извърши рус­кият изтре­би­тел от пето поко­ле­ние. Тогава той се нари­чаше Т-​50 и беше построен по програмата ПАК ФА (Пер­спек­ти­вен авиаци­о­нен комплекс на фрон­то­вата авиация). По-​късно само­летът беше пре­име­ну­ван в Су-​57.

До днес са про­из­ве­дени 13 Су-​57. Десет — за лета­телни изпи­та­ния, а три — за статични.

Су-​57 стана герой на два Мос­ков­ски ави­о­кос­ми­че­ски салона. На послед­ния МАКС само­летът дори можеше да се види отблизо. Изтре­би­те­лят беше изпит­ван два пъти в Сирия — през мина­лата и по-​миналата година. Тъй като там отсъстваше въз­ду­шен про­тив­ник за изтре­би­тели от пето поко­ле­ние, екипажите са отра­бот­вали пус­кове на ракети “въздух-​земя”.

Засега Су-​57 не е постъпил в стро­е­вите части. Един­стве­ният сериен изтре­би­тел от пето поко­ле­ние в света е F-​35. Не е възможно да се срав­нят него­вите харак­те­ри­стики с харак­те­ри­сти­ките на рус­кия само­лет, тъй като отсъстват данни за Су-​57. Може обаче да се види с каква ско­рост се работи с авиаци­он­ната тех­ника в Русия и в САЩ. “Аме­ри­ка­нецът” започва да се раз­ра­ботва през 1996 г., извършва пър­вия си полет през 2006 г., започва да се експло­атира от пило­тите в строя през 2012 г. В Русия програмата ПАК ФА стар­тира през 2001 г.,първият полет е през 2020 г., а ще постъпи във войските не по-​рано от 2021 г.