Print

Икономически растеж се постига бавно

Written by „Русия днес“. Posted in Ико­номика

Националните проекти засега не дават очакваните резултати

Пред­сто­ящата 2020 г. се очер­тава да бъде много успешна за ико­номи­ката на Русия. Такава опти­ми­стична прогноза направи зам.-председателят на Коми­си­ята по ико­номи­ческа поли­тика в Съвета на феде­раци­ята Сергей Калаш­ни­ков. Осно­ва­ния за това той вижда в изпъл­не­ни­ето на наци­о­нал­ните про­екти, в акцента, който се поставя върху повиша­ване благо­състо­я­ни­ето на населението.

Ста­бил­но­стта на финан­со­вата система, бюджет­ната поли­тика и наци­о­нал­ната валута също не будят съм­не­ние, но дан­ните за рас­тежа на ико­номи­ката не са задо­во­ли­телни. Базо­вата прогноза на Мини­стер­ството на ико­номи­ката и раз­ви­ти­ето е 1,7 процента на година — крайно недо­статъчно за Русия. Освен това спо­ред Калаш­ни­ков държав­ната поли­тика за интен­зифи­кация на ико­номи­че­ския рас­теж — а това е спе­ци­фична тема, която може да реши локал­ните про­блеми, но не може да стане инструмент за постигане на 4-​процентов годишен рас­теж. Такъв е сред­ният све­то­вен пока­за­тел, към който стра­ната се стреми.

Няма съм­не­ние, че пря­кото държавно регу­ли­ране е в състо­я­ние да даде видим ефект, но него­вият потенциал в много отноше­ния вече е изчерпан. Това е свър­зано с факта, че в пред­ход­ните години имаше зна­чи­те­лен ръст на запла­тите на държав­ните служи­тели”, твърди шефът на кате­драта по държавно регу­ли­ране в РАН­ХиГС Вла­ди­мир Клима­нов. Той допълва, че вече са били напра­вени достатъчно големи инве­стиции в редица държавни про­екти, от които се е оча­к­вало да спо­соб­стват рав­но­мер­ното раз­ви­тие на ико­номи­ката по тери­то­ри­ята на раз­лич­ните реги­они на стра­ната. По тази при­чина нови регу­ла­торни мерки няма да имат ефект, а е необ­хо­димо уси­ли­ята да бъдат съсре­до­то­чени върху кос­ве­ното държавно регу­ли­ране и либе­ра­ли­зи­ра­нето на ико­номи­че­с­ките отноше­ния. “Именно това цели “регу­ла­тор­ната гило­тина”, която бе подробно обсъдена в пра­ви­тел­ството в края на мина­лата година. Към това могат да бъдат отне­сени и други мерки, които държа­вата трябва да предпри­еме, за да настъпи ожив­ле­ние в ико­номи­ката, повиша­ване на ико­номи­че­ския рас­теж и на дохо­дите на населението.

Задължи­телно е да се обърне внима­ние на факта, че рус­ката ико­номика зависи и от състо­я­ни­ето на външ­ната търго­вия, а сле­до­ва­телно и от динами­ката на све­тов­ната ико­номика, за която експер­тите пре­дви­ждат нама­ля­ване на рас­тежа до 3,43,8 на сто. Това е важен пока­за­тел, като се има пред­вид, че в своя износ Русия залага на енергий­ните си ресурси. На тези прогнози може да се вярва, тъй като засега не се виждат лостове, които биха могли да движат рас­тежа на све­тов­ната ико­номика. Въпреки това рас­теж от малко над 3 процента би бил благопри­я­тен. Този пока­за­тел е пре­диз­ви­ка­тел­ство за Русия, защото 3,4 на сто на този етап е непо­стижима цел и дори 1,7 на сто се смята за успех.

Зада­ват се и нови изпи­та­ния, смя­тат ана­ли­за­тори. Все още не става дума, че све­тов­ната криза вече е настъпила, но всички я оча­к­ват в най-​скоро време. Русия няма да се размине с нея и задача няма да бъде заси­л­ване темпото на рас­тежа, а мини­ми­зи­ране на после­диците. “Изглежда, че нача­лото на кри­зата се отлага, но то ще настъпи в обо­зримо бъдеще. В такива усло­вия не може да има ника­ква яснота за базата, на която можем да полу­чим уси­л­ване на ико­номи­че­ския рас­теж”, резюмира Климанов.

Той обръща внима­ние и на това, че резул­та­тите от реа­ли­за­ци­ята на наци­о­нал­ните про­екти, в които през след­ващите шест години е пла­ни­рано да се вложат сред­ства равни на един и поло­вина феде­ра­лен бюджет, досега не са дали оча­к­ва­ния ефект. “Наци­о­нал­ните про­екти не се превър­наха в онзи тла­сък, който искахме, за раз­ви­ти­ето на ико­номи­ката. Съще­временно именно в тази насока бяха пове­чето действия и реше­ния в рам­ките на соци­ал­ния пакет”, обяс­нява експертът.

Трябва да стане ясно, че реша­ва­нето на зада­чата за постигане на високи темпове на ико­номи­че­ски рас­теж е дълго­срочна. Същото се отнася и за уве­ли­ча­ване на общото благо­състо­я­ние. За постига­нето на тези цели ще са нужни години. Ще е необ­хо­димо и по-​нататъшно реформи­ране на рус­ката ико­номика и раз­ви­тие на част­ния сектор.

През 2020 г. рус­ката ико­номика може да получи още един “бонус” — свръхпе­чалба благо­да­ре­ние повиша­ва­нето цените на пет­рола и мета­лите на све­тов­ния пазар. Ако през годи­ната има няка­къв ико­номи­че­ски рас­теж, той ще се дължи главно на Китай, Индия и стра­ните от т.нар. втори еше­лон — Виет­нам, Индо­не­зия и други бързо раз­ви­ващи се държави.

Подобни пер­спек­тиви ще осигу­рят добри печалби за Русия главно от повиша­ващите се цени на енергий­ните ресурси. До голяма степен това ще се дължи на нама­ле­ното про­из­вод­ство на нефт в рам­ките на реше­ни­ята на ОПЕК+ и на заба­вящия се добив на шистов пет­рол в САЩ. Не трябва да се забра­вят и изо­стре­ните до край­ност меж­ду­на­родни отноше­ния в района на Близ­кия изток и осо­бено между Вашинг­тон и Техе­ран. Общото кри­тично състо­я­ние на поли­ти­че­с­ката обста­новка в света вещае трайно повиша­ване на цените.

Оча­ква се цената на нефт марка Brent да достигне 90 долара за барел. В бюджета на Русия е заложена два пъти по-​ниска цена от 41,2 долара. Сле­до­ва­телно това гаран­тира висока доход­ност на бюджета, допъл­ни­телно инве­сти­ране в наци­о­нал­ните про­екти и солидна финан­сова защита на страната.