Print

"Росатом" пусна електронен магазин

Written by „Русия днес“. Posted in Ико­номика

Концер­нът “Росе­нерго­атом”, който е част от рус­ката корпо­рация “Роса­том”, пусна в експло­атация уни­кал­ната циф­рова услуга “Елек­тро­нен мага­зин за тех­ни­ческа докумен­тация”. Новият про­дукт поз­во­лява на всяка от експло­ати­ращите орга­ни­за­ции в света да открие в един­ната база данни и да поръча онлайн необ­хо­ди­мите документи за рабо­тата на АЕЦ с руски дизайн.

Този про­ект се роди от съще­ству­ващата в компа­ни­ята авто­ма­ти­зи­рана система за тех­ни­ческа докумен­тация, в която се нами­рат всички нормативно-​технически документи, необ­хо­дими на раз­лич­ните етапи от жиз­не­ния цикъл на една АЕЦ. Досега в системата на елек­трон­ния мага­зин са заре­дени повече от 1100 документа за експорт­ния ино­ваци­о­нен енерго­блок ВВЕР от поко­ле­ние “3+”, заяви зам.-генералният дирек­тор на “Росе­нерго­атом” Никита Кон­стан­ти­нов. По думите му, в бъдеще освен про­даж­бата на документи, “Росе­нерго­атом” ще има готов­ност да ги адап­тира спо­ред изис­ква­ни­ята на стра­ните въз­ложи­тели, които изграж­дат енерго­бло­кове с ВВЕР. Компа­ни­ята ще предо­ставя вся­ка­ква норма­тивна, научна и кон­струк­тор­ска докумен­тация, необ­хо­дима както за полу­ча­ване на лиценз, така и за след­ващите етапи на без­опасна експлоатация.

Дирек­торът по въпро­сите на диги­та­ли­за­ци­ята в държав­ната корпо­рация “Роса­том” Ека­те­рина Солнцева отбе­ляза: “Рабо­тата по “Елек­трон­ния мага­зин за тех­ни­ческа докумен­тация” бе иници­и­рана заради нуж­дата от подобно реше­ние в инду­стри­ята. Преди не съще­ству­ваха проце­дури и меха­низми за бърз и надеж­ден обмен на документи. Глав­ната ни цел е чрез раз­ра­бот­ва­нето на диги­тални про­дукти и услуги за предпри­я­ти­ята от отрасъла и парт­ньо­рите ни, да напра­вим рабо­тата на нашите колеги по-​комфортна и ефективна”.

Използва­нето на диги­тал­ния мага­зин ще поз­воли на въз­ложи­те­лите в цял свят не само да повишат нивото на без­опасна експло­атация на АЕЦ на всички етапи от жиз­не­ния им цикъл, но и да съкра­тят сро­ко­вете и стой­но­стта на изграж­дане на атомни елект­роцен­трали, благо­да­ре­ние отпа­да­нето на нуж­дата от раз­ра­бот­ване на соб­ствена норма­тивна база. Услу­гата зна­чи­телно ще улесни и ускори проце­ду­рата за полу­ча­ване на лицензи и други разрешителни.

Държав­ната корпо­рация “Роса­том” обе­ди­нява над 300 предпри­я­тия и научни орга­ни­за­ции, сред които и всички граж­дан­ски компа­нии от атом­ния отрасъл в Русия, предпри­я­ти­ята от ядре­ния оръжеен комплекс, научно-​изследователски орга­ни­за­ции и един­стве­ният в света атомен флот от ледо­раз­би­вачи. “Роса­том” е лидер на све­тов­ния пазар за ядрени тех­но­логии и е най-​голямата гене­ри­раща компа­ния в Русия. Компа­ни­ята първа от всички държавни корпо­рации раз­ра­боти и утвърди Единна диги­тална стра­тегия, което е важна крачка за уско­ря­ване на диги­тал­ната транс­формация на инду­стри­ята и реа­ли­зи­ра­нето на наци­о­нал­ната програма “Циф­рова ико­номика на Рус­ката Феде­рация”, както и раз­ра­бот­ва­нето на соб­ствени висо­ко­тех­но­логични продукти.

Росе­нерго­атом” е едно от най-​големите предпри­я­тия в рус­кия елек­тро­е­нергиен отрасъл и един­стве­ната компа­ния в стра­ната, изпъл­ня­ваща функции на опе­ра­тор на АЕЦ. Основ­ната дей­ност на компа­ни­ята е про­из­вод­ство на елек­три­ческа и топ­линна енергия от АЕЦ, експло­атаци­ята на ядрени инста­лации, ради­аци­онни източ­ници, пунк­тове за съхра­не­ние на ядрени мате­ри­али и радио­ак­тивни веще­ства. В ней­ния състав са вклю­чени всич­ките 10 АЕЦ на тери­то­ри­ята на Русия.