Print

Битката за петролния пазар се ожесточава

Written by „Русия днес“. Posted in Ико­номика

Русия настоява за по-справедливи условия при изпълнение на споразумението на ОПЕК+

За първи път в рам­ките на Орга­ни­за­ци­ята на стра­ните изно­си­телки на пет­рол (ОПЕК) една страна променя начина, по който нама­лява про­из­вод­ството си на пет­рол. През това триме­се­чие на Русия — един от архи­тек­тите на спо­ра­зуме­ни­ето за нама­ля­ване на про­из­вод­ството на пет­рол между ОПЕК и ней­ните парт­ньори, ще бъде поз­во­лено да изключи вид лек пет­рол, наре­чен кон­ден­зат, от дан­ните за про­из­вод­ство, които пред­ставя пред групата. Кар­телът винаги е изклю­ч­вал кон­ден­за­тите от про­из­вод­стве­ните обеми на стра­ните членки, така че не беше пра­вилно те да бъдат вклю­чени в пакета за отчи­тане на оста­на­лите членки от групата ОПЕК, се казва в ана­лиз на Bloomberg.

Това би тряб­вало да помогне на Русия по отноше­ние при­лага­нето на спо­ра­зуме­ни­ето на ОПЕК+, което тя не успя да направи през 2019 г. на фона на общото про­из­вод­ство на пет­рол и кон­ден­зат, което достигна пост­съвет­ски рекорд. Стрикт­ното изпъл­не­ние на спо­ра­зуме­ни­ето не беше спа­зено изцяло в Русия, а в “Рос­нефт” посо­чиха, че то про­ти­во­речи на рус­ките интереси.

Кон­ден­за­тите заемат осо­бено място в семейството на гори­вата. Те са въг­ле­во­до­роди, които под земята са под формата на газ, но след като бъдат извле­чени и когато достиг­нат зем­ната повърх­ност, те се кон­ден­зи­рат и се пре­връщат в теч­ност. Преди да бъдат транспор­ти­рани, кон­ден­за­тите преми­на­ват опре­де­лена пре­ра­ботка за отстра­ня­ване на оста­нали газове и много леките теч­но­сти. След това те могат да бъдат сме­сени с пет­рол и пре­ра­бо­тени за про­из­вод­ството на неф­то­хи­ми­че­ски про­дукти или други горива с по-​висока стой­ност. Така те могат да бъдат изна­сяни на външ­ните пазари.

Стои въпро­сът защо рус­ките кон­ден­зати досега се изклю­ч­ваха от целите на ОПЕК+. Про­из­вод­ството на кон­ден­зат в Русия нараства, тъй като най-​големите газови про­из­во­ди­тели в стра­ната, “Газпром” и “Нова­тек”, започ­наха раз­ра­бот­ва­нето на нови полета и едно­временно с това уве­ли­чиха про­из­вод­ството на вече действащите нахо­дища. Подобни действия са част от стра­теги­ята на стра­ната за насър­ча­ване износа на при­ро­ден газ, който се транспор­тира по газопро­води, и на втеч­нен при­ро­ден газ (ВПГ), който се изнася за Европа и Азия със спе­ци­ално моду­ли­рани танкери.

Това нарастващо про­из­вод­ство оказва натиск върху рус­кото изпъл­не­ние на спо­ра­зуме­ни­ето в рам­ките на ОПЕК+”, заяви мини­стърът на енерге­ти­ката на Русия Алек­сандър Новак през ноем­ври. Рус­ката страна насто­ява ней­ният кон­ден­зат, който пред­став­лява 78% от общото про­из­вод­ство, да бъде изклю­чен от целите на ОПЕК+ за нама­ля­ване на про­из­вод­ството, защото оста­на­лите страни в кар­тела също не го вклю­ч­ват. Държа­вите членки на ОПЕК се съгла­сиха и по време на засе­да­ни­ето си през декем­ври поз­во­лиха на всички оста­нали страни извън кар­тела да изклю­чат кон­ден­зата от про­из­вод­стве­ните си данни.

Сега остава да се види дали това реше­ние ще помогне на Русия да се справи с изис­ква­ни­ята на ОПЕК+ за нама­ля­ване на про­из­вод­ството. Спо­ред Мини­стер­ството на енерге­ти­ката при тези усло­вия Русия ще се справи с постига­нето на поста­ве­ните цели. При изклю­ч­ване на кон­ден­за­тите от отчета на добива, про­из­вод­ството на стра­ната през декем­ври м.г. показа нама­ле­ние с 234 хил. барела на ден спрямо про­из­вод­стве­ните рав­нища на пет­рола от октом­ври 2018 г., се твърди в изяв­ле­ние на пра­ви­тел­ството. Това нама­ле­ние е по-​голямо от дого­во­ре­ното в спо­ра­зуме­ни­ето на ОПЕК+. Ако кон­ден­затът се добави, циф­рата би надвишила про­из­вод­стве­ната цел на стра­ната със 72 хил. барела на ден.

Русия не успя да изпълни изцяло усло­ви­ята по сдел­ката с ОПЕК през по-​голямата част от 2019 г., като рас­тежът на кон­ден­зата беше само една от при­чи­ните, посо­чени от пра­ви­тел­ството, отбе­ляз­ват ана­ли­за­то­рите на Bloomberg. На декем­врий­ската среща на ОПЕК+ Новак заяви, че изклю­ч­ва­нето на кон­ден­зата не трябва да се при­ема като вра­тичка, която поз­во­лява на Русия да про­из­вежда повече пет­рол. Той добави, че стра­ната все още иска да се при­държа към постиг­на­тото спо­ра­зуме­ние, което поз­воли цените да бъдат ста­би­ли­зи­рани. По усло­ви­ята на новата сделка, която беше удължена до март т.г., Русия пое ангажимент да задъл­бочи нама­ля­ва­нето на про­из­вод­ството си с около 300 хил. барела на ден спрямо рав­нищата от октом­ври 2018 г.

Експер­тите се питат дали при новите усло­вия паза­рите ще могат да кон­тро­ли­рат дали Русия се при­държа към спо­ра­зуме­ни­ето. Изклю­ч­ва­нето на кон­ден­зата от пакета на въг­ле­во­до­род­ните горива ще направи по-​трудно сле­де­нето на рус­кото про­из­вод­ство. По-​рано рус­ките пет­ролни наблю­да­тели, вклю­чи­телно Bloomberg, изчис­ля­ваха про­из­вод­ството в стра­ната и при­дър­жа­нето й към сдел­ката, като използ­ваха подробни данни от Цен­трал­ното диспе­чер­ско управ­ле­ние на горивно-​енергийния комплекс (ЦДУ ТЭК) към Мини­стер­ството на енерге­ти­ката. Тези данни обаче не отчи­тат раз­де­ля­нето на кон­ден­за­тите от суро­вия петрол.

Москва увери, че ще предо­стави пазар­ните данни, свър­зани с новата сделка. И все пак, през декем­ври Мини­стер­ството на Алек­сандър Новак не раз­кри директно про­из­вод­стве­ните данни за суро­вия пет­рол и кон­ден­зата отделно, а само уве­ли­че­ни­ето или сви­ва­нето на про­дукци­ята за всеки сорт. Новак обаче посочи изход­ните данни за октом­ври 2018 г., спрямо които се измер­ват проме­ните в производството.

Така, или иначе, изне­се­ните данни дадоха възмож­ност на наблю­да­те­лите на пет­рол­ните пазари да при­до­бият пред­става за движе­ни­ето на графи­ката на рус­кото про­из­вод­ство. През октом­ври 2018 г. Русия е извли­чала 10,6 млн. барела на ден суров пет­рол и 795 хил. барела на ден кон­ден­зат, сочи информаци­ята, полу­чена от Новак. Към декем­ври 2019 г. про­из­вод­ство на суров пет­рол е нама­ляло с 234 хил. барела на ден в срав­не­ние с обемите от октом­ври 2018 г. А про­дукци­ята на кон­ден­зат се е повишила с 58 хил. барела на ден.

Действащата в момента сделка за нама­ля­ване на про­дукци­ята ще се при­лага през пър­вото триме­се­чие на 2020 г. ОПЕК + ще вземе реше­ние за бъдещето на спо­ра­зуме­ни­ето в нача­лото на март. Ако сдел­ката бъде разши­рена и включи само про­из­вод­ството на суров пет­рол, дан­ните на ЦДУ ТЭК за общото про­из­вод­ство на пет­рол в Русия все още ще бъдат полезни за полу­ча­ване на повече информация за ней­ната пет­ролна индустрия.

Меж­ду­временно Москва вече започна да повдига въпроса за бъдещето на али­анса ОПЕК+. Когато се срещ­нат през март, стра­ните в групата ще са в режим на съкраще­ние, продължа­ващо вече над три години. Пър­во­на­чал­ната идея бе това да е за не повече от шест месеца. Алек­сандър Новак заяви преди месец, че по време на срещата Русия може да повдигне въпроса за изли­зане от спо­ра­зуме­ни­ето. “Съкраща­ва­нето на про­из­вод­ството на пет­рол не може да бъде вечно”, каза той, като допълни, че Русия трябва да защити пазар­ния си дял и да поз­воли на пет­рол­ните си компа­нии да раз­ви­ват нови про­екти. “Постепенно ще трябва да вземем реше­ние за изли­зане от спо­ра­зуме­ни­ето”, заяви рус­кият министър.

Неот­давна бе пуб­ли­ку­ван пазар­ният отчет на държа­вите от ОПЕК, в който се прави прогно­зата, че през 2020 г. се оча­ква по-​слабо тър­сене на тех­ния суров пет­рол. Спо­ред ана­ли­за­то­рите това ще е така, дори при усло­вие, че гло­бал­ното тър­сене се повишава, тъй като кон­ку­рент­ните про­из­во­ди­тели завземат от тех­ния паза­рен дял. Освен това Съе­ди­не­ните щати изглежда се насоч­ват към нов рекорд в своето про­из­вод­ство, се казва в отчета на орга­ни­за­ци­ята, цити­ран от Рой­терс. САЩ, чието про­из­вод­ство нараства през послед­ните години, за първи път ще достиг­нат обем на про­дукци­ята си от над 20 мили­она барела на ден, прогно­зи­рат в ОПЕК. В такъв слу­чай аме­ри­кан­ското про­из­вод­ство ще въз­лиза на 20,21 мили­она барела на ден през четвър­тото триме­се­чие на 2020 г. Това почти отго­варя на соб­стве­ните вътрешни нужди на стра­ната от 21,34 мили­она барела на ден.

От орга­ни­за­ци­ята понижиха прогно­зата си за тър­се­нето на про­из­ве­де­ната от държа­вите членки на ОПЕК суро­вина през 2020 г. с 0,1 мили­она барела до 29,5 мили­она барела на ден. Това би било с около 1,2 мили­она барела на ден по-​малко, откол­кото през цялата 2019 г. и в съо­т­вет­ствие с про­из­вод­ството през декем­ври, когато делът на ОПЕК на гло­бал­ния пет­ро­лен пазар спадна с 0,1 процентни пункта до 29,4%. Тази година, както вече бе отбе­ля­зано, се оча­ква пазар­ният дял на кар­тела да се понижи още повече, докато заедно с гло­бал­ното тър­сене се повишава и про­дукци­ята на държави извън орга­ни­за­ци­ята — такива като САЩ, Бра­зи­лия, Канада, Австра­лия, Нор­вегия и Гвиана.

Пер­спек­ти­вите за рас­тежа на общото тър­сене през 2020 г. бяха повишени с още 0,14 млн. барела след пре­диш­ното уве­ли­че­ние от 1,22 млн. барела на ден, прогно­зи­рано през пред­ход­ния месец. Повише­ни­ето на прогно­зата отра­зява подоб­ре­ните ико­номи­че­ски пер­спек­тиви и бума на тър­се­нето в Индия и Китай. “Продължа­ващите облек­че­ния на парич­ната поли­тика, съче­тани с подоб­ря­ва­нето на финан­со­вите пазари, биха могли да осигу­рят допъл­ни­телна под­крепа за непрекъс­на­тите уве­ли­че­ния на пред­лага­нето извън ОПЕК”, прогно­зи­раха от орга­ни­за­ци­ята. Кар­телът и тех­ните парт­ньори от ОПЕК+, сред които и Русия, огра­ни­ча­ват про­из­вод­ството си, за да предот­вра­тят свръхпред­лага­нето и да поддържат цените на пет­рола над 60 долара за барел. Тази тема ще бъде обсъж­дана и на пред­сто­ящата среща през март, когато изтича текущата им сделка. “Сътруд­ни­че­ството между стра­ните от ОПЕК и стра­ните, които не са членки на кар­тела, има пър­во­степенно зна­че­ние за поддър­жане ста­бил­но­стта на пет­рол­ния пазар”, заявиха в ОПЕК.