Print

ТОП-6 на най-очакваните събития за Крим през 2020

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

Според версията на "Комсомольская правда-Крым"  

Пускът на чети­рите ленти на тра­сето “Таврида”

Изграж­да­нето на 250-​километровата феде­рална маги­страла от Керч до Сева­стопол започна през май 2017 година. По феде­рал­ната целева програма бяха отпус­нати над 150 мили­арда рубли. Двете ленти за движе­ние бяха пус­нати от Керч до Симфе­ропол през декем­ври 2018 г., а откри­ва­нето на чети­ри­лен­то­вото движе­ние се пла­нира за сеп­тем­ври тази година, но офици­ално обектът ще влезе в експло­атация през декември.

За едно дено­нощие по “Таврида” ще могат да преми­на­ват 40 хиляди еди­ници транспорт. Сред пуска на цялото трасе ще се съкрати пътят на пъту­ва­ни­ята в Крим. Пла­нира се от Симфе­ропол до Керч да се стига за два часа (сега времето за пъту­ване е 34 часа), а от Сева­стопол до Керч — за три часа (сега е около 5 часа).

Откри­ване на движе­ни­ето на товарни вла­кове по Крим­ския мост

Пър­вият път­ни­че­ски влак премина по моста на 25 декем­ври. Той тръгна от Санкт Петер­бург и търже­ствено бе посрещ­нат в Сева­стопол. На след­ващия ден в Симфе­ропол посрещ­наха влака от Москва. Засега вла­ко­вете са само по тези две направ­ле­ния, но през тази година се пла­ни­рат нови марш­рути — до Мурманск, Кис­ло­водск и Ека­те­рин­бург. Товар­ните вла­кове ще тръг­ват по Крим­ския мост на 1 юли 2020 г.

75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война

2020 година е обявена от пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин за Година на паметта и сла­вата. Крим вече започна подго­тов­ката за памет­ната дата. До 31 декем­ври 2020 година участ­ниците и инва­ли­дите от Вели­ката оте­че­ствена война ще могат да пъту­ват безплатно по вла­ко­вете в Крим. Тази година про­веж­да­нето на пат­ри­о­тич­ната акция “Влак на побе­дата” е пла­ни­рано от 8 до 16 април. Тема­тично оформен ретро състав от вагони-​музеи ще премине по гра­до­вете и район­ните цен­трове на Крим. Тра­дици­онно по улиците на крим­ските гра­дове ще шества “Без­смърт­ният полк”.

Завършване на стро­и­тел­ството на Съборна джамия

Откри­ва­нето на кул­тово съоръже­ние е пла­ни­рано за 21 април 2020 година. Това е датата на шестата годиш­нина от подпи­сва­нето на указа на пре­зи­дента на РФ за реа­би­ли­тация на депор­ти­ра­ните народи на Крим. Депу­татът от Държав­ната дума на Русия Рус­лан Бал­бек отбе­ляза, че крим­ската Съборна джамия ще бъде най-​големият мюсюлман­ски кул­тов обект в източна Европа. На цере­мо­ни­ята за откри­ва­нето се пла­нира да бъде пока­нен пре­зи­дентът на Турция Реджеб Ердоган.

Джами­ята започва да се строи през 2017 година в района на Симфе­ропол­ския водоем. Джами­ята има две части — основно зда­ние (с размери 37 на 37 метра) с купол висок 28 метра и вътрешен двор с коло­нада и места за изми­ване преди извършва­нето на молит­вите. Джами­ята има четири мина­рета с висо­чина по 50 метра.

Откри­ване на репуб­ли­кан­с­ката кли­нична болница

Пускът на огром­ния обект е насро­чен за юли 2020 година, като пред­ва­ри­телно наме­ре­ни­ята бяха вли­за­нето в експло­атация на бол­ницата “Семашко” на стой­ност над 10 мили­арда рубли, да е в края на 2019 година.

Кли­ни­ката с площ от над 11 хиляди кв. м ще бъде снаб­дена с най-​модерно медицин­ско обо­рудване, вклю­чи­телно компютърни томографи и няколко апа­рата за магнитно-​резонансна диагно­стика. В бол­ницата ще има лечебно-​диагностичен и паталого-​анатомичен корпус, вер­то­летна площадка, скри­ва­лище, хра­ни­те­лен блок, актова зала. Пре­дви­жда се поли­кли­ни­ката да обслужва по 250 паци­ента за една смяна.

Център за олимпий­ска подго­товка по водни спортове

Най-​големият в Крим Дво­рец на вод­ните спор­тове започва да се строи през 2018 година близо до симфе­ропол­ското око­ло­връстно шосе. Пла­нира се обектът да бъде пре­да­ден за експло­атация през декем­ври 2020 година. Общата стой­ност на обекта е 1,5 мили­арда рубли, които са отпус­нати от репуб­ли­кан­ския бюджет.

Площта на дву­е­таж­ния спор­тен център е 18,7 хиляди кв. м, а най-​важният обект е 50-​метровият олимпийски басейн. Освен това в сгра­дата ще има зали за тре­ни­ровка, фит­нес център, гар­де­роби и стаи за треньорите.