Print

"Моржовете" се изкъпаха в ледените води на Черно море

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

В Евпа­то­рия за 49-​ти път се про­веде ежегод­ният праз­ник на люби­те­лите на зим­ното пла­ване “Рож­де­ствен­ский заплыв в ледя­ной купели”. Кри­мчани участваха в костюми­ра­ното шествие, изслушаха сло­вото на мор­ския цар Неп­тун, потан­цу­ваха, след което колек­тивно вля­зоха в леде­ните води. Праз­ни­кът бе съпро­во­ден от сту­ден зимен вятър, темпе­ра­ту­рата на въз­духа бе 0 гра­дуса, а на водата — +5.

Къпа­нето и през лятото и през зимата ме зака­лява. Заедно с мата и татко и аз не боле­ду­вам през цялата година”, казва петго­диш­ната Таня от селището Черноморское.

Идвам тук от Сева­стопол за шести път заедно с внуч­ката си. Тя засега не се къпе, но се учи от баба си — казва Ирина, една от “моржовете”.

По данни на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации в пла­ва­нето са участвали 200 души. Най-​възрастният плу­вец бе на 85 години.