Print

Британско списание рекламира полуострова

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

Бри­тан­ското спи­са­ние Good Housekeeping пред­лага на тури­стите да оти­дат в Русия и да посе­тят Крим, с което си навлече недо­вол­ството на посол­ството на Украйна във Великобритания.

Good Housekeeping, не заблуж­да­вайте чита­те­лите. Крим наи­стина си заслужава да бъде вклю­чен в “най-​горещите” направ­ле­ния за 2020 година, но тази тери­то­рия е под военна окупация”, съобщи на стра­ницата си във Фейс­бук посол­ството на Украйна.

Както пише спи­са­ни­ето, тази година може да се пътеше­ства по Русия, вклю­чи­телно в Крим, както и в Бела­рус с влак. Турът вклю­чва посеще­ние на Новго­род, Хер­со­нес и пъту­ване по новата желе­зо­пътна линия по Крим­ския мост.

Тен­денци­ята чуж­де­странни медии, учени и жур­на­ли­сти да обо­зна­ча­ват реги­она като руски ще нараства — смята поли­то­логът Иван Мезюхо. — Всички тези анти­крим­ски резо­люции на ООН или на Евро­пар­ламента всъщ­ност сви­де­тел­стват не за под­крепа на Западна Украйна, а са документи, обо­зна­ча­ващи анти­рус­ката позиция на запад­ния блок държави, където обаче пре­красно съзна­ват, че Крим е Русия и Москва няма да се откаже от полуострова”.