Print

Москва се превърна в Рождественска приказка

В Москва се про­вежда тра­дици­он­ният фести­вал “Пътеше­ствие в Рож­де­ство”. Фести­валът започна на 13 декем­ври 2019 г. и ще продължи до 12 яну­ари 2020 г. Фести­вал­ните площадки са разпо­ложени във всеки от окръ­зите и град­ски пар­кове на рус­ката сто­лица. В програмата са вклю­чени свет­линни инста­лации, концерти, теат­ра­ли­зи­рани чете­ния, кук­лени спек­такли, акро­ба­тични шоута, а също пред­став­ле­ния от фести­вала “Злат­ната маска”, както и още много други съби­тия от областта на изку­ството и дори спорта — тре­ни­ровки по кър­линг, сно­уборд и други видове зимни спор­тове. Част от фести­вала са 15 ледени пър­залки, разпо­ложени на раз­лични места в Москва.

Фести­валът се про­вежда за седми път, а мотото е “Москва — сто­лица на Рож­де­ство! Москва — сто­лица на Новата година!”.

Всеки ден на фести­вала на улица “Митин­ская” се про­веж­дат кули­нарни уроци по гот­вене на европе­йски праз­нични ястия, сред които френ­ски пай от пло­дове Клафути, дат­ски ори­зов пудинг, нем­ска торта Кри­стщо­лен и други вку­со­тии. А в твор­че­с­ките рабо­тил­ници се изра­бот­ват рож­де­ствен­ски и нового­дишни украси, заим­ствани от при­каз­ките на братя Грим, както и деко­рации от крушки в тирол­ски стил.

Всеки ден по улиците на Москва се срещат попу­лярни при­казни герои от европе­йс­ките сто­лици на Рож­де­ство — литов­ската вещица Рагана с черна котка в кош­ница, търгов­ката на шарани от Прага, Коми­но­чи­ста­чът, раз­да­ващ позла­тени коп­чета “за късмет”, Бал­тийският кмет с огромен ключ от колед­ния пазар и много други. В спе­ци­ал­ната праз­нична поща елфи подпи­сват и изпращат кар­тички и писма до Дядо Мраз.

В “Рож­де­ствен­ската биб­лио­тека” биб­лио­те­кар в ста­ри­нен костюм и дан­те­лени маншети под­канва децата да слушат теат­ра­ли­зи­рани чете­ния на руски и европе­йски при­казки. Спе­ци­ално за “Рож­де­ствен­ската при­казка” в Москва са при­стиг­нали хора от цяла Русия и чужбина.