Print

В Сочи се проведе музикалният фестивал LiveFest

Руски звезди откриха тра­дици­он­ния музи­ка­лен фести­вал LiveFest в курорта Крас­ная поляна в Сочи, съобщи прес­служ­бата на град­ската администрация.

В пла­ни­ните на Крас­ная поляна започна музи­кал­ният фести­вал LiveFest. Основ­ната площадка на фести­вала тра­дици­онно стана многофункци­о­нал­ният концер­тен комплекс “Роза Хол”. В пър­вия ден на фести­вала на сце­ната излезе попу­ляр­ният изпъл­ни­тел и музи­кант Лео­нид Агу­тин. Заедно с групата “Еспе­ранто” певецът изнесе концерт”.

В рам­ките на фести­вала концерти изне­соха и извест­ната рок-​група “Би-​2″. На фести­вал­ната сцена пяха попу­ляр­ната руска певица Полина Гага­рина, Анна Плет­ньова, поп-​певицата ZIVERT, а също извест­ните групи Brainstorm, BURITO и Filatov&Karas.

На 7 яну­ари в раз­гара на Рож­де­ство Хри­стово сце­ната на фести­вала бе предо­ста­вена изцяло на рап– и хип-​хоп изпъл­ни­тели, а също и на други известни изпъл­ни­тели, сред които укра­ин­ската звезда Maruv, Мари Крайм­брери, Звон­кий, ST, Rauf&Faik, група и други. Водещ на съби­ти­ето бе рапърът Big Russian Boss.

Фести­валът LiveFest се про­вежда тра­дици­онно в Сочи два пъти в годи­ната, през зимата и лятото. За някол­кото години от съще­ству­ва­нето си той трайно се е закрепил в кален­дара на съби­ти­ята на курорта и при­в­лича не само местни жители, но и тури­сти от цяла Русия. Всяка година музи­кал­ният форум събира хиляди почи­та­тели на съвремен­ната музика.