Print

Аскер Бербеков стана заслужил артист на Кабардино-Балкария

Вла­стите в Кабардино-​Балкарската репуб­лика (КБР) на Рус­ката феде­рация са удо­сто­или побе­ди­теля на осмия сезон на теле­ви­зи­он­ния музи­ка­лен кон­курс “Голос” (“Гла­сът”) Аскер Бер­бе­ков с почет­ното зва­ние “Заслужил артист на КБР”. Това съобщи и.д. мини­стърът на кул­ту­рата на реги­она Мух­адин Кума­хов по време на концерта в Нал­чик, орга­ни­зи­ран по слу­чай побе­дата на Бер­бе­ков в попу­ляр­ния теле­ви­зи­о­нен формат. Финалът на шоуто “Гла­сът” се състоя на 2 яну­ари и мла­дият изпъл­ни­тел Аскер Бер­бе­ков спе­чели формата с 66% зри­тел­ски вот. Той бе един от участ­ниците в шоуто от отбора на извест­ния компо­зи­тор и про­дуцент Кон­стан­тин Меладзе.

На второ място се нареди основ­ният кон­ку­рент на Бер­бе­ков, Антон Тока­рев от отбора на скан­дал­ния музи­кант, вока­лист на групата “Ленинград” Сергей Шнуров.

Музи­кал­ното теле­ви­зи­онно шоу “Гла­сът” е рус­ката вер­сия на меж­ду­на­род­ния про­ект The Voice, което се излъчва в десетки страни в цял свят, вклю­чи­телно и в Бълга­рия. Посто­я­нен водещ на пре­да­ва­нето в Русия е актьорът Дмит­рий Нагиев.

Бер­бе­ков е роден в град Бак­сан (КБР), но живее и работи в Москва. Завършил е Рус­ката музи­кална ака­демия “Гне­сини”. През 2007 година стана побе­ди­тел в Общо­рус­кия фестивал-​конкурс на пат­ри­о­тич­ната песен “Оби­чам те, Русия!”.