Print

В Санкт Петербург ще се появят нови арт-пространства

Вла­стите в Санкт Петер­бург пла­ни­рат през 2020 година да отво­рят арт-​пространство със сце­нични и репе­тици­онни зали за млади арти­сти на мястото на завод “Арсе­нал” в цен­трал­ната част на града. Новото про­стран­ство — “Открита сцена” — ще бъде предо­ста­вено за пред­став­ле­ния, изложби, фести­вали, репе­тиции и обу­че­ние по актьор­ско майс­тор­ство, съобщи за ТАСС вицегу­бер­на­торът на Санкт Петер­бург Вла­ди­мир Кирилов.

По думите му, про­ектът пре­дви­жда адап­ти­ране на бившите дву­е­тажни сгради на завод “Арсе­нал” с разши­ря­ване на про­стран­ството и уве­ли­ча­ване на обема им. Общата площ на обекта след рекон­струкци­ята ще бъде над 5 хиляди квад­ратни метра срещу реал­ните сега 1,3 хиляди квад­ратни метра.

Дву­е­таж­ните тух­лени сгради ще бъдат ком­би­ни­рани в общ обем за сметка на адап­ти­ране на атри­умна зона между тях. Вътре ще бъде съз­да­дено про­стран­ство за посе­ти­тели и арти­сти — вести­бюл, фоайе, гар­де­робна, кафе, многофункци­о­нални зали и репе­тици­онни помеще­ния. За хора с увре­жда­ния са пред­ви­дени асан­сьори, както и спе­ци­ално обо­рудвани зри­тел­ски места, а на раз­лични нива на помеще­ни­ята ще има спе­ци­ални рампи.

Както отбе­ляза Кири­лов, през 2020 година, с под­крепата на губер­на­тора на Санкт Петер­бург, ще продължи рекон­струкци­ята на Центъра за съвременно изку­ство “Сергей Куре­хин” на Васи­ли­ев­ския ост­ров. Центърът ще бъде открит през 2021 година. Пред­ви­дена е и рекон­струкция на сгра­дата на театър “Мюзик хол”.

Освен това в раз­лични райони на града ще се появят нови учи­лища по изку­ства и кул­турни цен­трове. Ще продължи обно­вя­ва­нето на парка на музи­кал­ните инструменти и обо­рудване в съще­ству­ващите инсти­туции за допъл­ни­телно обра­зо­ва­ние по програмата на наци­о­нал­ния про­ект “Кул­тура”, добави вицегубернаторът.