Print

В Самара откриха метод за прогнозиране на коронавирус

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Самар­ските учени съз­да­доха матема­ти­че­ски модел, чрез който може да се прогно­зи­рат ситу­ации с разпро­стра­не­ние на опасни вирусни инфекции. Този модел може да помогне срещу коро­на­ви­рус­ната инфекция, съобщиха за “Рос­сий­ская газета” от прес­служ­бата на Самар­ския наци­о­на­лен изсле­до­ва­тел­ски уни­вер­си­тет “Корольов”.

От там пояс­ниха, че спе­ци­а­ли­стите от Самар­ския уни­вер­си­тет и Авто­ном­ния уни­вер­си­тет в

Print

Създадоха бърз тест за COVID-19

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Рус­ката фон­дация за преки инве­стиции (РФПИ) одобри сред­ства, вложени в про­из­вод­ството на ново поко­ле­ние системи за диагно­стика на коро­на­ви­рус­ната инфекция COVID-​19. Изслед­ва­ни­ята, бази­рани на новите тестове, могат да започ­нат през април, се казва в прес­съобще­ни­ето на фондацията.

Тех­но­логи­ята е резул­тат от успеш­ното сътруд­ни­че­ство между руски

Print

В Русия започна тестване на ваксина срещу заразата

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

В Рус­ката феде­рация започ­наха тестове на вак­сина срещу COVID-​19. Информаци­ята е пуб­ли­ку­вана на уеб­сайта на “Роспо­треб­над­зор”. Центърът на агенци­ята е раз­ра­бо­тил про­то­типи на вак­сини, бази­рани на шест раз­лични тех­но­логични платформи. След­ващата стъпка е тестване върху животни, пре­димно лабо­ра­торни плъ­хове. В експе­римента ще бъдат включени

Print

Почина съпругата на Юрий Гагарин

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

На 17 март на 84-​годишна въз­раст почина Вален­тина Гага­рина, съпруга на пър­вия човек, летял в Кос­моса, Юрий Алек­се­е­вич Гага­рин. За смъртта на Вален­тина Ива­новна потвър­диха от Центъра за обу­че­ние на кос­мо­навти в Русия. Спо­ред меди­ите, Гага­рина е полу­чила маси­ран инсулт преди около месец и е претърпяла тром­б­ок­томия (изва­ждане на тромб).

Вален­тина