Print

Изпепелените гори може да бъдат възстановени по-бързо

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Пожа­рите унищожа­ват мили­они хек­тари гори в цял свят и за въз­ста­но­вя­ва­нето им са необ­хо­дими десе­ти­ле­тия. Рус­ките учени са съз­дали метод, който ще намали това време 34 пъти. Той се осно­вава на добре позна­тата тех­но­логия за мик­ро­кло­нално раз­множа­ване. По думите на ръко­во­ди­теля на про­екта, дирек­тора на НИИ по еко­логия и био­тех­но­логии на Там­бов­ския държа­вен уни­вер­си­тет Алек­сандър Гусев, новият метод няма нищо

Print

Най-важните научни постижения според потребителите на интернет

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

За деня на рус­ката наука, който се отбе­лязва в Русия на 8 фев­ру­ари, Mail​.ru Group заедно с НИТУ МИСиС са про­вели онлайн про­уч­ване сред потре­би­те­лите на интер­нет като ги попи­тали “Какви научни откри­тия са ви впе­чат­лили най-​много през 2019 година?”.

Въз основа на отго­во­рите уче­ните са кла­си­рали постиже­ни­ята на рус­ката наука през 2019 г. Преди това обаче

Print

Разработиха лекарство за борба с тромбите

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Група учени от Русия и Герма­ния е съз­дала ново хими­че­ско съе­ди­не­ние, което зна­чи­телно подоб­рява пока­за­те­лите на съсир­ва­нето на кръвта и предот­вра­тява обра­зу­ване на тромби.

В резул­тат на съвместни изслед­ва­ния учени от Лайпциг­ския уни­вер­си­тет и рус­ките инсти­тути — Инсти­тут по химия на разтво­рите “Г.А. Кре­стов” на РАН и Казан­ския държавен