Print

В Москва се състоя XIII международна научна конференция на българските аспиранти

Written by Веро­ника Пре­жда­рова. Posted in НЕзнайко

В края на декем­ври в посол­ския комплекс на Посол­ството на Репуб­лика Бълга­рия в Москва се про­веде XIII научна конфе­ренция на българ­ските аспи­ранти с меж­ду­на­родно уча­стие. За раз­лика от първите еди­на­де­сет конфе­ренции, про­ве­дени до 1989 г., когато Съветът на българ­ските аспи­ранти в СССР е бил член на Орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет, послед­ните две конфе­ренции — през 2018 и 2019 г., се орга­ни­зи­рат изцяло от Обще­стве­ната орга­ни­за­ция “Съвет на българ­ските аспи­ранти в Русия” (СБАР) с любез­ното съдействие на посол­ството на Репуб­лика Бълга­рия в Рус­ката феде­рация, Българ­ския кул­ту­рен инсти­тут в Москва, Центъра на промиш­ле­но­стта на Репуб­лика Бълга­рия в Москва и Мос­ков­ското пред­ста­ви­тел­ство на Съвета на мла­дите поли­то­лози към Рус­ката асоци­ация за поли­ти­че­с­ките науки. Темата на всички конфе­ренции е една за всяка година: “Акту­ални про­блеми на съвремен­ната наука”.

От мина­лата година по реше­ние на Упра­ви­тел­ния съвет на СБАР конфе­ренци­ите се посвеща­ват на зна­чими годиш­нини в българ­ската исто­рия и българо-​руските отноше­ния. XIII научна конфе­ренция бе посве­тена на 140-​годишнината на българ­ската дипло­мация и руско-​българските дипло­ма­ти­че­ски отношения.

На откри­ва­нето на конфе­ренци­ята гостите и аспи­ран­тите бяха при­вет­ствани от г-​н Ата­нас Кръ­стин — извън­ре­ден и пъл­номощен посла­ник на Репуб­лика Бълга­рия в Рус­ката феде­рация, г-​н Любомир Нико­лов — дирек­тор на Центъра на промиш­ле­но­стта на Репуб­лика Бълга­рия в Москва и от Веро­ника Пре­жда­рова — пред­се­да­тел на Обще­стве­ната орга­ни­за­ция “Съвет на българ­ските аспи­ранти в Русия”.

В конфе­ренци­ята участваха видни българ­ски, руски и чуж­де­странни учени от елитни руски и българ­ски уни­вер­си­тети, които на осно­вата на диа­лога и обмена на идеи очер­таха акту­ал­ните про­блеми на съвремен­ната наука в три секции, в които се разис­кваха въпроси, свър­зани със соци­ал­ните, хума­ни­тар­ните и при­род­ните науки.

Конфе­ренци­ята завърши с Праз­ни­чен концерт, посве­тен на вто­рия рож­ден ден на СБАР, в който взеха уча­стие децата от българ­ското учи­лище “Васил Лев­ски” при Центъра на промиш­ле­но­стта на Репуб­лика Бълга­рия в Москва.