Print

Плъховете могат да се смеят и не оставят в беда сродниците си

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Плъ­хо­вете са в състо­я­ние да спа­ся­ват срод­ниците си от капани, да про­явя­ват алтру­изъм, а също могат да се смеят. За тези и други осо­бе­но­сти на плъ­хо­вете — сим­вол на новата 2020 година спо­ред китайския кален­дар, раз­каза за РИА “Ново­сти” ръко­во­ди­те­лят на пресцентъра на Зоо­логи­че­ския музей на Мос­ков­ския държа­вен уни­вер­си­тет Иля Гомиранов.

Той отбе­ляза, че пър­во­на­чално нор­веж­ките плъ­хове (Rattus norvegicus) са живеели

Print

Блогъри създадоха копие на пикапа Cybertruck

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

В сре­дата на декем­ври по улиците на Москва бе забе­ля­зан и заснет на видео футу­ри­стич­ният пикап на Илон Мъск Сybertruck. Видеото бързо се разпро­страни в соци­ал­ните мрежи и се изясни, че става дума за рус­кото копие на пикапа Tesla Cybertruck, раз­ра­бо­тено от блогъри от YouTube канала “Пушка Гараж” от под­мос­ков­ния град Химки. Вози­лото е обявено за продажба

Print

Създават модел за мисловен процес за роботи

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Спе­ци­а­ли­сти от Кабардино-​Балкарския научен център на Рус­ката ака­демия на нау­ките (КБНЦ на РАН) започ­наха да раз­ра­бот­ват симу­лаци­о­нен модел на мисло­вен процес за робо­тите. Ръко­во­ди­те­лят на центъра Залим­хан Нагоев раз­каза на ТАСС, че учени от репуб­ли­ката може би ще са първите в света, които ще се спра­вят с подобна задача.

По думите му, наскоро

Print

В Москва се състоя XIII международна научна конференция на българските аспиранти

Written by Веро­ника Пре­жда­рова. Posted in НЕзнайко

В края на декем­ври в посол­ския комплекс на Посол­ството на Репуб­лика Бълга­рия в Москва се про­веде XIII научна конфе­ренция на българ­ските аспи­ранти с меж­ду­на­родно уча­стие. За раз­лика от първите еди­на­де­сет конфе­ренции, про­ве­дени до 1989 г., когато Съветът на българ­ските аспи­ранти в СССР е бил член на Орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет, послед­ните две