Print

Плъховете могат да се смеят и не оставят в беда сродниците си

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Плъ­хо­вете са в състо­я­ние да спа­ся­ват срод­ниците си от капани, да про­явя­ват алтру­изъм, а също могат да се смеят. За тези и други осо­бе­но­сти на плъ­хо­вете — сим­вол на новата 2020 година спо­ред китайския кален­дар, раз­каза за РИА “Ново­сти” ръко­во­ди­те­лят на пресцентъра на Зоо­логи­че­ския музей на Мос­ков­ския държа­вен уни­вер­си­тет Иля Гомиранов.

Той отбе­ляза, че пър­во­на­чално нор­веж­ките плъ­хове (Rattus norvegicus) са живе­ели близо до водо­еми в Източна Азия, но са се засе­лили заедно с хората по целия свят с търгов­ските кораби. Чак през XIX век те вече се срещали във всички страни по света.

По думите на Гомира­нов, едва наскоро уче­ните са открили, че плъ­хо­вете са в състо­я­ние да про­явя­ват алтру­изъм и състрадание.

По-​рано се смя­тало, че на това са спо­собни само майму­ните и хората. Плъ­хо­вете са много по-​склонни да помогнат на онези от сво­ите събратя, които са им помагали преди, но се стараят да избяг­ват инди­види с лоша репу­тация”, раз­каза рус­кият учен и добави, че всичко обаче се променя, когато плъ­хо­вете видят сво­ите срод­ници в капан. “Тогава те с всички сили се опит­ват да помогнат и да осво­бо­дят плен­ника, а когато това се получи, се рад­ват на успеха”, поясни Гомиранов.

Той раз­кри, че плъ­хо­вете дори могат как да се смеят по време на игри, като за това използ­ват ултра­звук с честота 50 kHz и тези, които кол­кото по-​често се смеят са тол­кова по-​успешни в срав­не­ние с другите инди­види. Освен това, по време на общу­ване те могат да използ­ват мимика. Така напри­мер, уплаше­ните животни при­тис­кат ушите си, раз­ду­ват носа и бузите, а други плъ­хове четат тези сиг­нали и про­явя­ват съпри­част­ност. В спо­койно състо­я­ние ушите на плъ­хо­вете са в отпус­нато положе­ние и често дори про­вис­нали отстрани. Така че чув­стви­тел­ният слу­хов орган също се е превър­нал в сред­ство за комуникация.

Иля Гомира­нов раз­каза също, че при плъ­хо­вете има два вида зъби — резци и кът­ници. “Резците на плъ­хо­вете, като при всички гри­зачи, рас­тат през целия им живот, докато при човека зъбите спи­рат да рас­тат още в дет­ството. Това е възможно поради факта, че в осно­вата на всеки зъб има ство­лови клетки, спо­собни да про­из­веж­дат всички видове необ­хо­дими тъкани”, раз­каза Гомиранов.

По думите му, тези клетки, както отдавна знаят уче­ните, при­състват и в човеш­ките зъби, но по няка­ква при­чина не участват във въз­ста­но­вя­ва­нето на изгу­бе­ните зъби”, поясни Гомира­нов. Той уточни, че уче­ните са открили сиг­нална моле­кула, която кон­тро­лира колко са ден­тал­ните ство­лови клетки в осно­вата на резците на плъ­хо­вете и миш­ките. Именно те помагат на тези животни да поддържат оптимал­ната си форма през целия живот.

Плъ­хо­вете са при­ну­дени непрекъс­нато да гри­зат нещо, за да точат зъбите си, докато темпото на рас­тежа е тол­кова висок, че зъбът расте до пъл­ната си дължина само за 50 дни, а емайлът на резците има изклю­чи­телно висока твър­дост (5,5 еди­ници по ска­лата на Моос), а това е съпо­ста­вимо със сто­мана”, добави Гомиранов.

Рус­кият учени уточни, че опаш­ката на плъ­хо­вете не е гола, а е покрита с много къси косми, благо­да­ре­ние на които те лесно се изплъз­ват от лапите на хищниците.

Големият брой кръво­носни съдове в опаш­ката им помага да кон­тро­ли­рат темпе­ра­ту­рата, а дивите плъ­хове, които живеят близо до вода, по време на плу­ване използ­ват опаш­ката си за гребло”, поясни ръко­во­ди­те­лят на пресцентъра на Зоо­логи­че­ския музей на Мос­ков­ския държа­вен уни­вер­си­тет Иля Гомиранов.