Print

Блогъри създадоха копие на пикапа Cybertruck

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

В сре­дата на декем­ври по улиците на Москва бе забе­ля­зан и заснет на видео футу­ри­стич­ният пикап на Илон Мъск Сybertruck. Видеото бързо се разпро­страни в соци­ал­ните мрежи и се изясни, че става дума за рус­кото копие на пикапа Tesla Cybertruck, раз­ра­бо­тено от блогъри от YouTube канала “Пушка Гараж” от под­мос­ков­ния град Химки. Вози­лото е обявено за про­дажба. Авто­рите на уни­кал­ния автомо­бил посо­чиха сим­во­лич­ната цена от 666 666 рубли ($10 700).

В интервю за ТВ360” Алек­сандър Труб­ни­ков от екипа на “Пушка Гараж” обясни че, пред­вид положе­ните уси­лия и отзи­вите, цената е доста при­лична. “Смя­таме, че ще има купу­вач, но ако такъв не се появи — няма да се раз­строй­ваме. Колата има тър­сене за снимки, така че ще й наме­рим при­ложе­ние”, заяви Алек­сандър Трубников.

По-​рано Tesla позици­о­нира Cybertruck като дирек­тен кон­ку­рент на Ford F-​150, който е най-​популярният пикап в исто­ри­ята. Елек­три­че­ският Cybertruck с напълно заре­ден акуму­ла­тор, може да измине 804 км.