Print

Създават модел за мисловен процес за роботи

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Спе­ци­а­ли­сти от Кабардино-​Балкарския научен център на Рус­ката ака­демия на нау­ките (КБНЦ на РАН) започ­наха да раз­ра­бот­ват симу­лаци­о­нен модел на мисло­вен процес за робо­тите. Ръко­во­ди­те­лят на центъра Залим­хан Нагоев раз­каза на ТАСС, че учени от репуб­ли­ката може би ще са първите в света, които ще се спра­вят с подобна задача.

По думите му, наскоро в центъра са били открити две нови лабо­ра­то­рии. В пър­вата уче­ните се занима­ват със съз­да­ва­нето на изку­ствен инте­лект и робо­тика, а във вто­рия — с моле­ку­лярна селекция в биотехнологиите.

Спо­ред уче­ния, лабо­ра­то­ри­ята “Нев­ро­когни­тивни авто­номни инте­ли­гентни системи” про­вежда фун­дамен­тални изслед­ва­ния, насо­чени към съз­да­ване на симу­лаци­о­нен модел на мислов­ния процес и моде­ли­ране на раз­съж­де­ния. Именно този модел е клю­чът към съз­да­ва­нето на инте­ли­гентна система за управ­ле­ние на роботи, поясни Залим­хан Нагоев.

Авто­ма­ти­за­ци­ята запълва много ниши. Роботи ще има не само на кон­вейе­рите, които вече са мили­они, но те ще вля­зат в живота ни и в каче­ство на при­служ­ници, пор­ти­ери, сервитьори, търговци на дребно. Съвремен­ните роботи обаче все още не са достатъчно умни, за да им пре­хвър­лим зада­чите си”, поясни уче­ният от Кабардино-​Балкария.

По думите му, напри­мер, да се занесе чаша кафе до масата в кафе­нето, да се вземе тази чаша, внима­телно да се напълни, да се постави пра­вилно са много сложни задачи от научна гледна точка и в тази област все още има много нерешени въпроси.

Но роботът ще може да ими­тира подобни действия само ако има ядро за инте­лек­ту­ално вземане на реше­ния. И в центъра спе­ци­а­ли­стите са се заели да съз­да­дат такова инте­лек­ту­ално ядро за взимане на реше­ния и моде­ли­ране”, поясни още ръко­во­ди­те­лят на центъра Залим­хан Нагоев. Той добави, че в раз­ра­бот­ката уче­ните използ­ват интерфейс за вир­ту­ална реал­ност и сен­зори за уве­ли­чена реалност.

Слагате очила и се потапяте в “мозъка” на робота. Нев­ро­ните се изслед­ват отделно, но как тях­ната работа е свър­зана с пси­хо­логи­че­с­ките явле­ния, как мислим и чув­стваме, как това работи — всичко това не ни е дадено при пряко наблю­де­ние. Това е симу­лантно моде­ли­ране. В лабо­ра­то­ри­ята пра­вим компютърен модел, който визу­а­ли­зира в 3D соф­ту­ерни модели на мозъчни нев­рони и връз­ките между тях, които се форми­рат в процеса на изпъл­ня­ване на функци­о­нални задачи от робота”, раз­каза Залим­хан Нагоев.