Print

Русия пречупи Норвегия в ски бягането

Written by „Русия днес“. Posted in Спорт

Първа победа за Болшунов в "Тур де Ски", Устюгов и Непряева - със сребро

Ски бега­чите завършиха най– труд­ната си над­пре­вара през сезона — “Тур де Ски”, със свръ­хуспе­шен резул­тат за рус­кия отбор: победа и второ място при мъжете и жените.

Най-​накрая Болшу­нов спе­чели голяма победа

Досега 23-​годишният Алек­сандър Болшу­нов се смя­таше едва ли не за най-​голям карък сред топ ски­о­рите. Четири медала на Олимпи­а­дата през 2018 г., четири медала на Све­тов­ното през мина­лата, второ място в общото кла­си­ране за Све­тов­ната купа.

Но… нито една голяма победа. Зла­тото от мара­тона в Холменколен-​2019 е пре­красно постиже­ние, но това все пак е етап от Све­тов­ната купа, въпреки че е с много големи тра­диции. На лидера на рус­кия отбор не стигаше зна­чима победа. И най-​накрая тя дойде.

Болшу­нов стана тре­тият руски ски бегач, който покори “Тур де Ски”. През 20122013 г. победи Алек­сандър Легков,а преди три години — Сергей Устюгов.

Преди финал­ния пла­нин­ски масов старт Устюгов отново изглеж­даше фаво­рит — 15-​секундното изо­ста­ване от нор­вежеца Клебо и от Болшу­нов не изглеж­даше заплаши­телно, като имаме пред­вид него­вите успехи в “Тура” и опитът в изка­ч­ва­нето на Алпе Чермис. През мина­лата година той изпре­вари глав­ния си съпер­ник с около минута. Този път обаче Устюгов явно нерв­ни­чеше — посто­янно изли­заше отпред, оглеж­даше се и си гово­реше нещо със съот­бор­ниците си.

Йоха­нес Клебо е най-​добрият спринтьор в света, но не и кате­рач — изо­стана, щом дойде пър­вата сери­о­зна висо­чина. Устюгов до последно се държеше пред Болшу­нов, но Алек­сандър не изо­ста­ваше, а преди финала поведе. Той не изпусна ата­ката — про­сто му свършиха силите. В крайна сметка Болшу­нов финишира неоча­к­вано леко в изкачването,а Устюгов разо­ча­ро­вано при­стигна пети. Клебо пък се оказа в нача­лото на тре­тата десетка.

След “Тура” Болшу­нов оглави и общото кла­си­ране за Све­тов­ната купа. Пре­дим­ството пред Клебо е по-​скоро пси­хо­логи­че­ско — 75 точки. В края на сезона обаче всяка точка ще е важна — през мина­лия Болшу­нов отстъпи с 98 точки.

Това състе­за­ние беше най-​доброто в исто­ри­ята на рус­ките ски

Тур де Ски” се про­веде за 14-​и път. Есте­ствено, местата на поди­ума поде­лиха рус­ките и нор­веж­ките ски бегачи. Този път обаче — по равно. Русия се пред­стави дори по-​добре — злато и два среб­ърни медала, срещу злато и два брон­зови за нор­вежците. Това не се беше случ­вало никога.

През мина­лия сезон Ната­лия Непря­ева донесе на Русия пър­вия подиум в жен­ския тур­нир, а през тази година бор­бата беше още по-​непримирима. Шан­со­вете на Ната­лия изглеж­даха почти при­зрачни в срав­не­ние с наби­ращите ско­рост Инг­вилд Йост­берг и Хайди Венг. Пред рус­ки­нята обаче се оказа един­ствено кра­лицата на пла­ни­ната Тереза Йохауг.

На Непря­ева помогна форматът на финал­ния масов старт — тя грамотно разпре­дели силите си и не изпус­каше нор­веж­ките до края. Те я доведоха и до среброто.

Най-​успешен старт досега беше “Тур де Ски” 20122013 г. Тогава Алек­сандър Лег­ков спе­чели, а Мак­сим Вилег­жа­нин стана трети. През тази година обаче в топ-​10 попад­наха още двама — Андрей Мел­ни­ченко (8) и Артьом Малцев (9), а съв­сем близо бяха и Денис Спицов (11) и Андрей Лар­ков (13).