Print

Медведев и Хачанов сразиха САЩ и Италия

Written by „Русия днес“. Posted in Спорт

Руският национален отбор по тенис се класира за четвъртфиналите на турнира ATP Cup

В групо­вата фаза наци­о­нал­ният отбор на Русия над­деля над отбо­рите на САЩ, Ита­лия и Нор­вегия, като отстъпи само в една среща от деветте изиграни. В сингъ­лите Даниил Мед­ве­дев и Карен Хача­нов спе­че­лиха по три победи, без да допус­нат поражение.

В тре­тия, заклю­че­те­лен, етап от тур­нира на ATP Cup “сбор­ная” не остави ника­кви шан­сове на Нор­вегия. Мед­ве­дев и Хача­нов уве­рено спе­че­лиха срещу скан­ди­навците в директ­ните дву­бои, а тех­ния почин при двой­ките под­крепиха Тейму­раз Габашвили и Кон­стан­тин Крав­чук. Благо­да­ре­ние на това рус­ките тени­си­сти си гаран­ти­раха не само пър­вото място в групата, но и виза за четвъртфи­на­лите на въз­ро­де­ния отбо­рен турнир.

ATP Cup стана повто­ре­ние на World Team Cup, в рам­ките на който играха най-​силните мъжки отбори на пла­не­тата. В пери­ода от 1978 до 2012 г. той се про­веж­даше в Дюсел­дорф през май и се смя­таше за най-​престижното отборно първен­ство след Купа “Дейвис” В послед­ствие обаче състе­за­ни­ето загуби сво­ята попу­ляр­ност и беше изоставени.

Към иде­ята се вър­наха през 2018 г., но решиха да проме­нят както мястото, така и времето на про­веж­да­нето. За да се при­влече все по-​голям звез­ден състав от участ­ници, беше решено тур­нирът да бъде пре­не­сен в Австра­лия, като го превър­нат в свое­об­ра­зен етап от подго­тов­ката за “Аустра­лиън Оупън”. Така спор­ти­стите биха могли да преме­рят сво­ите сили в сраже­ния със съпер­ници от най-​висока класа, а също така да при­вик­нат към мест­ния климат.

Спо­ред регламента 24 наци­о­нални отбора бяха раз­де­лени на шест групи, при което те бяха поста­вени спо­ред мястото на най-​силните им пред­ста­ви­тели в рейтинга на АТР, което гаран­ти­раше уча­сти­ето на Новак Джо­ко­вич, Рафаел Надал и други гран­дове. Жертва на този формат стана Швейца­рия — Роджер Феде­рер беше при­ну­ден да се снеме от тур­нира заради травма, благо­да­ре­ние на което него­вата страна беше заме­нена от Бълга­рия, водена от Григор Димитров.

След побе­дите над съпер­ниците от Ита­лия и САЩ на рус­ките тени­си­сти пред­сто­еше реши­телна битка за пър­вото място с нор­вежците. Те не биваше да се отпус­кат, тъй като неоча­к­ван неуспех би могъл да усложни тур­нир­ното им положе­ние и да усложни бъдещите пер­спек­тиви. Спо­ред регламента за четвъртфи­на­лите се кла­си­рат първите в групите и двата най-​добри втори отбори.

На Хача­нов бяха необ­хо­дими 62 минути, за да се разправи с Вик­тор Дурашо­вич — той му даде само три гейма и на прак­тика не почув­ства съпротива.

Мед­ве­дев изпита по-​големи про­блеми срещу Каспер Рууд, но също продължи успеш­ната си серия в тур­нира до три победи.

В срещата на двойки от руска страна играха опит­ните Габашвили и Крав­чук — те не оста­виха ника­кви шан­сове на Рууд и Дурашо­вич, като това беше успеш­ният им дебют в ATP Cup.