Print

Контраразузнаването на САЩ нарече Русия и Китай главна заплаха

Written by „Русия днес“. Posted in Светът

Новата стра­тегия на контра­раз­уз­на­ва­нето на САЩ за пери­ода 20202022 г. форму­лира пет задачи, а първи в спи­съка от заплахи са Русия и Китай.

Документът е обна­ро­д­ван от Наци­о­нал­ния център за контра­раз­уз­на­ване и сигур­ност. “Броят на игра­чите, при­це­лени към САЩ, расте. Русия и Китай действат в целия свят, използ­ват всички инструменти на наци­о­нал­ната си мощ срещу САЩ и разпо­лагат с широк спектър съвременни

Print

"Ди Велт": Москва се възползва от санкциите на Вашингтон

Written by „Русия днес“. Posted in Светът

Като увеличи износа на суров петрол в САЩ, Русия използва грамотно американските санкции, пише немското издание

Експерти са стиг­нали до извода, че зад опи­тите на Вашинг­тон не само да огра­ничи Русия в све­тов­ната търго­вия с оръжие, но и да наложи санкции на стро­ящия се газопро­вод “Севе­рен поток-​2″, про­зи­рат по-​малко забе­лежими други тен­денции. А

Print

Путин поздрави Алиев с победата на парламентарните избори

Written by „Русия днес“. Posted in Светът

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин поздрави азер­байджан­ския си колега Илхам Алиев с побе­дана на ръко­во­де­ната от него пар­тия “Йени Азер­байджан” (“Нов Азер­байджан”) на извън­ред­ните пар­ламен­тарни избори в страната.

При­емете искре­ните ми поздрав­ле­ния по слу­чай побе­дата на пар­ти­ята “Нов Азер­байджан” на извън­ред­ните пар­ламен­тарни избори