Печать

Защо микровълновите печки бяха забранени в СССР?

Автор: „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

През 1976 г. в СССР бяха забра­нени мик­ро­въл­но­вите печки, а при­чи­ната е във вред­ното им въз­действие на здра­вето. Това реше­ние се базира на множе­ство про­ве­дени експе­рименти. Забра­ната обаче е премах­ната в нача­лото на 1990-​те години на мина­лия век, след пере­строй­ката. Пред­лагаме на вашето внима­ние някои от резул­та­тите на про­ве­де­ните изслед­ва­ния с мик­ро­въл­нова печка:

1. Уско­рява разпа­да­нето на струк­ту­рата на продуктите.

2. В мля­кото и зър­не­ните про­дукти съз­дава канце­ро­генни вещества.

3. Променя елемен­тар­ния състав на хра­ни­тел­ния про­дукт, което пре­диз­ви­ква сто­машно разстройство.

4. Променя хими­че­ския състав на про­дукта, което може да доведе до срив на лимф­ната система и унищожа­ва­нето на спо­соб­но­стта на орга­низма да се защи­тава срещу зло­ка­че­ствени тумори.

5. Може да доведе до уве­ли­ча­ване на процента на ракови клетки в кръвта.

6. Води до зло­ка­че­ствени тумори на сто­маха и чер­вата, обща деге­не­рация на перифер­ните тъкани, както и до постепенно раз­руша­ване на хра­нос­ми­ла­тел­ната и отде­ли­тел­ната системи при ста­ти­сти­че­ски висок процент от хората.

7. Нама­лява спо­соб­но­стта на орга­низма да усво­ява витамин В-​комплекс, витамин С, витамин Е, важни мине­рали и липо­тропики (веще­ства, които допри­на­сят за уско­ря­ване на изга­ря­нето на маз­ни­ните в тялото).

8. Мик­ро­въл­но­вото поле около печ­ката също пре­диз­ви­ква про­блеми със здравето.

9. Затоп­ля­нето на при­го­т­вено месо в мик­ро­въл­нова печка, предизвиква:

- поява на d-​нитрозодиетаноламин (широко изве­стен канцероген).

- деста­би­ли­зира биомо­ле­кулни съе­ди­не­ния на актив­ния протеин.

- агреги­ран ефект на радио­ак­тив­ност в атмосферата.

- съз­да­ване на канце­ро­гени в съе­ди­не­ния на хид­ро­ли­зата на про­те­ина в мля­кото и зър­не­ните култури.

10. Мик­ро­въл­но­вата ради­ация също пре­диз­ви­ква промяна (разпад) в ката­болно пове­де­ние на глю­ко­зидни и галак­то­зидни елементи в замра­зе­ните про­дукти, ако ги размра­зя­вате в мик­ро­въл­нова фурна.

11. Води до промяна в пове­де­ни­ето на ката­бо­литни рас­ти­телни алка­ло­иди в сурови, при­го­т­вени и замра­зени зелен­чуци, които са били под­ложени на ради­аци­онно лъче­ние, дори и за кратко време.

12. Сво­бодни ради­кали, пре­диз­ви­кващи рак, се обра­зу­вали в опре­де­лени моле­ку­лярни струк­тури на микро­елемен­тите във веще­ствата от рас­ти­те­лен про­из­ход, осо­бено в суро­вите коре­ноплодни зеленчуци.

13. При хората, при­емали храна след обра­ботка в мик­ро­въл­нова печка се наблю­да­вало по-​високо ста­ти­сти­че­ско ниво на стомашно-​чревни забо­ля­ва­ния, а също обща деге­не­рация на перифер­ната тъкан с постепенно раз­руша­ване на функци­ите на хра­нос­ми­ла­тел­ната и отде­ли­тел­ната системи.

Струва си да отбе­лежим, че уве­ли­ча­ва­нето на широк дефицит на хра­ни­телни веще­ства в запад­ния свят, са почти иде­ално вза­имо­свър­зани след появя­ва­нето на мик­ро­въл­но­вите печки. Тези печки затоп­лят хра­ната посред­ством съз­да­ва­нето на процес на моле­ку­лярно три­ене, а именно това бързо унищожава крех­ките моле­кули на витами­ните и фито­нут­ри­ен­тите (рас­ти­телни цели­телни сред­ства). Едно от изслед­ва­ни­ята посочва, че нагря­ва­нето с мик­ро­вълни унищожава до 97 % от хра­ни­тел­ните ценни веще­ства (витамини и други рас­ти­телни веще­ства, които предот­вра­тя­ват боле­сти, повиша­ват иму­ни­тета и укреп­ват здравето).

Съще­ству­ват много изслед­ва­ния с мик­ро­въл­нови печки и ефек­тите, които те оказ­ват на човеш­кия орга­низъм, но тогава окон­ча­тел­ните резул­тати от тези изслед­ва­ния не са били пуб­ли­ку­вани още. Ако нещо от по-​горе опи­са­ното, има харак­те­ри­сти­ките на отрица­телно въз­действие върху хра­ната, тогава си пред­ста­вете само какви ефекти от тези послед­ствия ще има върху човеш­кото тяло. Рус­ките учени съветват, ако може да не използ­вате мик­ро­въл­но­вите печки, за да запа­зите хра­ни­тел­ната стой­ност и каче­ството на храната.