Печат

САЩ и ЕС трескаво подгряват въоръжен конфликт с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бежанският конфликт на полско-беларуската граница преобърна европейските ценности

Кри­зата с бежанците на полско-​беларуската гра­ница може да доведе до непо­пра­вими и ката­строфални резул­тати, вклю­чи­телно до въоръжен конфликт. Достатъчно е да се спомене, че поляците струпаха само на един отсек на гра­ницата над 15-​хиляден вое­нен кон­тингент — редовна вой­ска и сили за борба с теро­ризма, които бяха поста­вени в

Печат

Блинкен и Кулеба се разминаха в оценките си за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният сек­ре­тар на САЩ Антъни Блин­кен и укра­ин­ският мини­стър на външ­ните работи Дмит­рий Кулеба се разми­наха в оцен­ките си относно твър­де­ни­ята, че Русия използва енерго­ре­сур­сите като оръжие.

Жур­на­листка от укра­ин­ски теле­ви­зи­о­нен канал зададе на ръко­во­ди­те­лите на външ­нопо­ли­ти­че­с­ките ведом­ства въпроса опитва ли се спо­ред тях Москва да

Печат

Крадецът вика "Дръжте крадеца!"

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова . Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лидерът на ГЕРБ Бойко Бори­сов, при­дружен от шайка политщурмо­ваци, се опита да съз­даде нова „Костин­брод­ска афера”, с която да внуши, че пред­сто­ящите избори ще бъдат манипу­ли­рани с 228 машини за гла­су­ване. Десе­то­кратно повтори за няка­кви митични 228 хиляди гласа, а после, когато темата се изясни и балонът на „избор­ната афера” се спука — започна да

Печат

Министри от Русия и Франция ще обсъждат актуални теми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стрите на външ­ните работи и на отбра­ната на Русия и Франция ще обсъдят на поредно засе­да­ния на руско-​френския Съвет за сътруд­ни­че­ство по въпро­сите на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност в петък /​след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя/​отноше­ни­ята Русия-​Европейски съюз, както и Русия-​НАТО, съобщи на брифинг офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на руското

Печат

Имението на Достоевски отвори врати след реставрация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Име­ни­ето „Даро­вое” край Москва бе открито след мащабна рестав­рация. Това е един­стве­ният музей-​имение на писа­теля Фьо­дор Досто­ев­ски, като в рестав­раци­ята му са инве­сти­рани 66,5 мили­она рубли, съобщи РИА „Новости”.

Посе­ти­те­лите на музея ще имат възмож­ност да се потопят в атмо­сфе­рата на дет­ството на писа­теля, пре­ка­рано на село.

На 11 ноем­ври се