Печат

Хаяси е готов да работи за мирен договор с РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Новият мини­стър на външ­ните работи на Япо­ния Йосимаса Хаяси заяви, че ще продължи курса на вза­имо­изгодни отноше­ния с Русия и за склю­ч­ване на мирен дого­вор. „Важно е отноше­ни­ята между Япо­ния и Русия да продължа­ват да се раз­ви­ват в посо­ката, която би била изгодна за всяка от стра­ните”, каза на пре­с­конфе­ренция Хаяси, цити­ран от РИА „Ново­сти”. Спо­ред него въпро­сът за подпи­сване на мирен дого­вор между двете страни