Печат

САЩ и ЕС трескаво подгряват въоръжен конфликт с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бежанският конфликт на полско-беларуската граница преобърна европейските ценности

Кри­зата с бежанците на полско-​беларуската гра­ница може да доведе до непо­пра­вими и ката­строфални резул­тати, вклю­чи­телно до въоръжен конфликт. Достатъчно е да се спомене, че поляците струпаха само на един отсек на гра­ницата над 15-​хиляден вое­нен кон­тингент — редовна вой­ска и сили за борба с теро­ризма, които бяха поста­вени в режим на бойна готов­ност. А пол­ското ръко­вод­ство при­зова НАТО да се намеси, за да помогне на Полша, която сто­яла „на фрон­то­вата линия срещу агре­си­ята на Русия”.

В ЕС вед­нага се хва­наха за „санкци­он­ния писто­лет” и го насо­чиха не само срещу Минск, но и срещу Москва, тъй като именно тя сто­яла зад конфликта. Вчера вече се чуха и кон­кретни пред­ложе­ния: Брюк­сел да наложи санкции срещу ави­о­компа­ни­ите „Бела­вия” и „Аеро­флот”, защото те пре­карвали бежанци от Близ­кия изток. Дока­за­тел­ствата били налице — разпи­са­ни­ята на марш­ру­тите. Отго­ворът не закъсня: над тери­то­ри­ята на Бела­рус и Русия преми­на­ват тран­зит­ните полети на множе­ство западни компа­нии, а те много лесно може да бъдат пре­кра­тени. Въз­ни­кват обаче непри­ятни „подроб­но­сти” — марш­рути от Близ­кия изток към Минск и Москва осъще­ствя­ват и „Тър­киш еър­лайнз”, и „Луфт­ханза”, и редица други компа­нии. Въз­ни­ква въпро­сът дали и на тях ще им бъдат наложени санкции.

Исте­ри­ята, обхва­нала Европа и най-​вече Полша и При­бал­тика, говори за едно — неисто­вото жела­ние Русия да бъде въвле­чена във въоръжен конфликт, за да бъдат реа­ли­зи­рани опре­де­лени геопо­ли­ти­че­ски цели. А именно: да бъдат издиг­нати нови „железни завеси” между Изтока и Запада. Така бързо ще се стигне и до прекъ­сване на енергий­ните, търгов­ските и ико­номи­че­с­ките връзки на Европа с Русия и Китай — отдав­нашна мечта на Вашингтон.

Съще­временно САЩ, както в пре­дишни войни, отда­леч ще наблю­дава и ще налива масло в огъня, докато Европа и Русия вза­имно ще се изтоща­ват. В продълже­ние на осем години вече опи­тите Москва да бъде про­во­ки­рана да влезе в открит вое­нен сблъ­сък в Украйна засега се про­ва­лят, сега идва ред упраж­не­ни­ето да бъде повто­рено в Бела­рус. Иначе не може да бъде обяс­нено защо бежан­с­ката вълна, несрав­нима с маща­бите на при­лива от имигранти преди шест години, не пре­диз­вика такава исте­рия. Тогава близо милион и поло­вина изгна­ници заляха Европа, а тук става дума само за 1020 хиляди. Тогава ги посрещаха с широко отво­рени обя­тия, осъж­даха всеки, който не искаше да ги при­еме — ита­ли­ан­ското пра­ви­тел­ство дори тряб­ваше да подаде оставка, излъч­ваха се сърце­раз­ди­ра­телни кадри на нещастни жени и деца на гръц­ките ост­рови. Сега поляците с прътове изби­ват емигран­тите, успели да се промък­нат през бод­ли­вата гра­нична тел и ги изхвър­лят обратно на бела­руска територия.

Тогава отпус­наха 3 млрд. евро помощ на Ердоган, за да поеме грижата за сирийските имигранти на своя тери­то­рия, а срещу Лукашенко налагат санкции. Кар­ти­ната с про­сло­ву­тите европе­йски санкции се обърна на 180 гра­дуса — като снимка и нега­тив от стар фото­ап­а­рат. В зада­чата се пита защо точно сега исте­ри­ята обхвана Запада. Още повече, като се има пред­вид, че от август досега в Герма­ния през Бела­рус са имигри­рали вече над 8000 души и това не пре­диз­вика ничие възмуще­ние. Трябва да се знае още, че голямата част от струпа­ните на полско-​беларуската гра­ница са бежанци от Ирак­ски Кюр­ди­стан, където Турция готви военна опе­рация. Известно е, че кюрд­ската диаспора в Герма­ния е огромна и затова те искат достъп именно до Герма­ния. Но този път Европа се въз­буди точно в момента, когато Москва и Минск одоб­риха програмни документи за по-​тясната интеграция в рам­ките на Съюзната държава.

Моментът съвпада и с теж­ката енергийна и ико­номи­ческа криза в Украйна, където управ­ля­ващите заси­лиха про­во­каци­ите в Дон­бас. И тъй като зимата все още само започва и там се оча­к­ват бун­тове, кри­зата е добре дошла. В Киев вече обявиха сво­ята готов­ност да „окажат военна помощ” на Полша в слу­чай на нужда и започ­наха да трупат вой­ска на гра­ницата. Освен това много укра­инци, както и граж­дани от ЕС, вклю­чи­телно поляци и германци, активно орга­ни­зи­рат, насоч­ват и пре­во­зват бежан­с­ките потоци през Бела­рус и добре пече­лят от далаверата.

Раз­бира се, Брюк­сел под­ти­ква съсе­дите на Бела­рус и Русия към военна аван­тюра, като в смет­ката не влиза пря­кото уча­стие на „ста­ро­ев­ропе­йците”. Герма­ния обаче най-​добре осъзнава рис­ко­вете за себе си — про­ва­ляне на „Севе­рен поток-​2″, а може и въобще прекъ­сване на рус­ките газови доставки. Затова Мер­кел във втор­ник в рам­ките на три часа два пъти звъня на Путин и го моли да окаже вли­я­ние на Минск. Рус­кият пре­зи­дент я посъветва да разго­варя директно с Лукашенко. Неудоб­ството обаче е, че от Европа обявиха, че не го при­зна­ват за държа­вен глава. Те въз­ка­чиха на поста необяс­нимото опо­зици­онно съз­да­ние Свет­лана Тиха­нов­ска. В такъв слу­чай нека се опит­ват с нея да раз­решат кризата.

Дотогава обаче колек­тив­ният Запад няма да стои със скръстени ръце. Ще подгря­ват конфликта с Русия от юг в Черно море. „Ние при­зо­ва­ваме САЩ и НАТО трезво да оце­нят свър­за­ните с уче­ни­ята им в Черно море рис­кове, но те продължа­ват да изпит­ват нашата воля и решимост да защи­тим соб­стве­ните си инте­реси, поощ­ря­вайки най-​лошото в поли­ти­ката на Киев. Всичко това води до заси­л­ване на конфликт­ния потенциал. Русия напълно кон­тро­лира ситу­аци­ята в Черно море и е готова да отго­вори на всяка про­во­кация”, заяви зам.-министърът на външ­ните работи Сергей Ряб­ков. /„Русия днес”/