Печат

Министри от Русия и Франция ще обсъждат актуални теми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стрите на външ­ните работи и на отбра­ната на Русия и Франция ще обсъдят на поредно засе­да­ния на руско-​френския Съвет за сътруд­ни­че­ство по въпро­сите на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност в петък /​след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя/​отноше­ни­ята Русия-​Европейски съюз, както и Русия-​НАТО, съобщи на брифинг офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство Мария Захарова.

От руска страна в съвета ще участват мини­стрите на външ­ните работи Сергей Лав­ров и на отбра­ната Сергей Шойгу. От френ­ска — мини­стърът за Европа и на външ­ните работи Жан-​Ив льо Дриан и на Въоръже­ните сили Фло­ранс Парли. Осо­бено внима­ние по време на срещата ще бъде отде­лено на въпро­сите на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност и европе­й­с­ката сигур­ност, неразпро­стра­не­ни­ето, кон­трола на въоръже­ни­ята, над­пре­ва­рата във въоръжа­ва­нето в Кос­моса, както и отноше­ни­ята Русия-​ЕС и Русия-​НАТО”, каза рус­кият дипло­мат. Спо­ред нея мини­стрите пла­ни­рат да обме­нят мне­ния по акту­ални реги­о­нални въпроси: Украйна, Афга­ни­стан, Иран, Либия.

Сред другите теми е близ­ко­източ­ното урегу­ли­ране, ситу­аци­ята в Азиатско-​Тихоокеанския регион, положе­ни­ето на нещата в Африка”, добави Мария Захарова.