Печат

САЩ и НАТО доведоха Европа до критично състояние

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Алиансът извършва пълзяща окупация на Украйна и я подтиква към война с Русия

Европе­й­с­ката сигур­ност е в кри­тично състо­я­ние по вина на САЩ и НАТО, които използ­ват Украйна като лост за натиск срещу Русия. Това заяви рус­кият зам.-министър на външ­ните работи Сергей Ряб­ков, който взе уча­стие в рабо­тата на Меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Валдай”.

Спо­ред пред­се­да­теля на Думата Вяче­слав Воло­дин алиансът

Печат

Няма алтернатива на стабилните отношения между Русия и Германия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преговорите на Лавров и Бербок продължиха около два часа и половина

Мини­стрите на външ­ните работи на Русия и Герма­ния про­ведоха във втор­ник прего­вори в Москва. Те потвър­диха готов­но­стта на стра­ните си за диа­лог и тър­сене на реше­ния за натрупа­лите се дву­странни проблеми.

Тази визита стана за Бер­бок, която беше известна с кри­ти­ките си към

Печат

Байдън няма да изпраща войски в Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът Джо Байдън не пла­нира да изпраща аме­ри­кан­ски войски в Украйна даже в слу­чай на нахлу­ване на Русия на нейна тери­то­рия, съобщава Associated Press (AP).

По информация на изда­ни­ето при­чи­ната за отказа на Байдън от непо­сред­ствено уча­стие в руско-​украинска война е в това, че Вашинг­тон няма дого­ворни задълже­ния с Киев. „Вой­ната с Русия би била

Печат

"Северен поток - 2" е нужен на Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Герман­ското пра­ви­тел­ство не трябва да пречи на сер­тифици­ра­нето на „Севе­рен поток — 2″, това би застрашило енергий­ните доставки за Европа. Това заяви пред ТАСС Щефан Котре, депу­тат от пар­тия „Алтер­на­тива за Герма­ния”, член на коми­си­ята по енерге­тика и климат на Бундестага.

По думите му раз­лич­ните пар­тии се опит­ват по раз­лични при­чини да объркат

Печат

Песков коментира предложение на Ердоган

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва може само да при­вет­ства опи­тите на тур­ските парт­ньори да под­тикнат Киев да изпъл­нява Мин­ските дого­во­ре­но­сти, заяви пред жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков, комен­ти­райки пред­ложе­ни­ето на пре­зи­дента на Турция Таип Ердоган прего­вори между пре­зи­ден­тите на Русия и Украйна Вла­ди­мир Путин и Вла­ди­мир Зелен­ски да