Печат

"Северен поток - 2" е нужен на Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Герман­ското пра­ви­тел­ство не трябва да пречи на сер­тифици­ра­нето на „Севе­рен поток — 2″, това би застрашило енергий­ните доставки за Европа. Това заяви пред ТАСС Щефан Котре, депу­тат от пар­тия „Алтер­на­тива за Герма­ния”, член на коми­си­ята по енерге­тика и климат на Бундестага.

По думите му раз­лич­ните пар­тии се опит­ват по раз­лични при­чини да обър­кат зна­че­ни­ето на енергий­ните доставки за Европа с геопо­ли­ти­че­с­ките инте­реси. „Този про­ект беше и ще остане пре­димно ико­номи­че­ски и енергиен. Използва­нето му като инструмент за постигане на други поли­ти­че­ски цели е погрешно и застрашава енергий­ните доставки за Европа”, отбе­ляза Котре в отго­вор на запит­ване от рус­ката нови­нар­ска агенция.

Поли­тиците не трябва да заба­вят този процес, както прави Феде­рал­ното пра­ви­тел­ство. Напро­тив, пра­ви­тел­ството трябва да ускори реа­ли­зи­ра­нето на този важен про­ект”, каза още депу­татът. Той изрази мне­ние, че заба­вя­нето на сер­тифици­ра­нето е от полза само за трета страна, „а именно Съе­ди­не­ните аме­ри­кан­ски щати”.

По-​рано пра­ви­тел­ството на Герма­ния заяви, че газопро­водът трябва да отго­варя на пра­ви­лата на ЕС и тази оценка се прави от герман­ския регу­ла­тор въз основа на адми­ни­стра­тивни проце­дури. В същото време в Бер­лин посо­чиха, че руска агре­сия срещу Украйна няма да остане без отговор.

Освен това Котре заяви, че опа­се­ни­ята на Русия относно разши­ря­ва­нето на НАТО трябва да се вземат на сери­о­зно. „След края на Сту­де­ната война Западът наруши обеща­ни­ето си да не разши­рява НАТО на Изток”, добави депу­татът. Спо­ред него сега Западът трябва да положи уси­лия, за да направи отноше­ни­ята с Русия дове­ри­телни. „Сегаш­ната ситу­ация, при която едно­странно предпо­чи­та­ние се дава на Украйна е точно обрат­ното на това”, уточни Щефан Котре.