Печат

Посланици от ОНД обсъдиха координацията в общността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров на среща с посла­ници на държа­вите — участ­нички в Общ­но­стта на неза­ви­си­мите държави (ОНД), акре­ди­ти­рани в Москва, обсъди въпро­сите за укреп­ване на по-​нататъшната коор­ди­нация в общ­но­стта, се казва съобще­ние на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведомство.

Бяха напра­вени основ­ните изводи от многопла­но­вото сътруд­ни­че­ство във формата на общ­но­стта през 2021 г. и набе­ля­зани клю­чо­вите задачи в пер­спек­тива с акцент върху по-​нататъшното укреп­ване на външ­нопо­ли­ти­че­с­ката коор­ди­нация в ОНД — се казва в съобще­ни­ето. — Участ­ниците в срещата обме­ниха също така и мне­ния по акту­ални меж­ду­на­родни и реги­о­нални теми.”

От рус­кото дипло­ма­ти­че­ско ведом­ство посоч­ват, че в срещата е участвал пред­се­да­те­лят на Изпъл­ни­тел­ния коми­тет и изпъл­ни­те­лен сек­ре­тар на ОНД Сергей Лебедев.